Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Tập đoàn TKV giai đoạn 2016 ÷ 2020 và đề xuất định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2030″

ALBUM ẢNH KHÁC