Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo Quyết định số 524A/ QĐ - VKHCNM, ngày 02/12/2019 của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Viện gồm có 10 đồng chí:

1.  Đồng chí Đào Hồng Quảng  -  Viện Trưởng, Chủ tịch Hội đồng

2.  Đồng chí Vũ Thái Nam- Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Đồng chí Nhữ Việt Tuấn - Phó Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng

4. Đồng chí Lưu Văn Thực - Phó Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng

5. Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên Hội đồng

6. Đồng chí Phạm Chân Chính - Trưởng phòng QLKH & HTQT, Ủy viên Hội đồng

7. Đồng chí Lê Thị Dung Hạnh - Phụ trách Phòng  Kế toán,  Ủy viên Hội đồng

8- Đồng chí Phù Minh - Bí thư đoàn Thanh niên CS HCM , Ủy viên Hội đồng

9. Đồng chí Vũ Mạnh Anh - Giám đốc Công ty CP PTCN & TB Mỏ - Ủy viên Hội đồng

10. Đồng chí Lê Trung Tuyến - Quyền Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ - Ủy viên Hội đồng

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam