Ban Lãnh đạo Viện

Hiện nay, Ban lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng, 2 phó Viện trưởng

Viện trưởng 

 TS. Đào Hồng Quảng

  Điện thoại: 0904 177 359

email: daohongquang@gmail.com

 Phó Viện trưởng

  TS. Lưu Văn Thực

  Điện thoại:   0912 358 259

email: thuclothien@gmail.com

Phó Viện trưởng

   TS. Nhữ Việt Tuấn

  Điện thoại:  0989 090 771

email: nhutuanvm@gmail.com