Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 2/2/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV giai đoạn 2011-2015và đề tài Xây dựng bộ định mức KTKT trong quá trình sản xuất ở Nhà máy Alumin Tân Rai”. Các đề tài trên thuộc chương trình KC.10/08-10-15 nâng cao năng lực quản lý và tăng cường tiềm năng khoa học công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

1) Đối với đề tài: “Nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV giai đoạn 2011-2015"

 
 Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 518/QĐ-VKHCNM, ngày 12/12/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam - Phó chủ tịch; TS. Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 1, ThS. Nguyễn Văn Tráng, Ban KCL, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Phản biện 2. 

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Thị Lê Na

 
 

KS. Bùi Thị Lê Na, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội nghị

 Với mục tiêu tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của Tập đoàn TKV và dự báo biến động các chỉ tiêu trong thời gian tới trong các lĩnh vực sản xuất than, khoáng sản làm cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, quản trị daonh nghiệp, xây dựng kế hoạch và nghiên cứu khoa học của TKV. Đề tài đã áp dụng các phương pháp thống kế, phân tích, phương pháp tính toán và phương pháp tổng hợp nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của 41 đơn vị sản xuất chính thuộc Tập đoàn TKV.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp phân tích, dự báo thống kê phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành khai thác, chế biến than- khoáng sản Việt Nam; 2) Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu trong báo cáo thống kê của Tập đoàn TKV giai đoạn 2011-2015; 3) Phân tích, dự báo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của các đơn vị sản xuất thuộc Tập đoàn TKV giai đoạn 2011-2015;4) Xây dựng một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) mới; 5) Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chỉ tiêu KTKT của các đơn vị trong TKV.

KS. Phạm Xuân Thanh (Hội KHCN Mỏ Việt Nam), Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

Đề tại được Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá có tính thực tiễn và tính khoa học cao. Bên cạnh đó Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Tập đoàn phê duyệt.

2) Đối với đề tài: "Xây dựng bộ định mức KTKT trong quá trình sản xuất ở Nhà máy Alumin Tân Rai”.

 
 Hội đồng KHCN của 2 đề tài được thành lập theo Quyết định số 517 và 518 /QĐ-VKHCNM, ngày 12/12/2017, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng làm Chủ tịch; PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam - Phó chủ tịch; TS. Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 1, TS. Trần Trung Tới, Trường ĐH Mỏ địa chất - Phản biện 2. 

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Tôn Thị Thu Hương

 
 
 
 KS. Tôn Thị Thu Hương, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội nghị

Bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình sản xuất ở nhà máy Alumin Tân Rai được xây dựng phù hợp với điều kiện công nghệ, tổ chức quản lý nhăm nâng cao hiệu quả công tác sản xuất cho Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) làm cơ sở trả công lao động, xây dựng lập và xét duyệt kế hoạch kinh tế kỹ thuật hàng năm, khoán chi phí sản xuất cho các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, Đề tại đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu bao gồm: 1) Đanh giá tình hình thực định mức NSTB, định biên lao động và tiêu hao vật tư trong nhầ máy Alumin;2) Xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật chủ yếu trong Nhà máy Alumin;3) Soạn thảo bộ định mức năng suất nhà máy, định biên lao động trong nhà máy Alumin và định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong nhà máy Alumin.

 
Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam