Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 28/6/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng của góc dốc vỉa than đến lò chợ cơ giới hóa vỉa thoải đến nghiêng” và đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ thẩm thấu khí mêtan phù hợp với điều kiện mỏ than Việt Nam”.

 

TS. Trần Tú Ba, Chủ tịch Hội đồng KHCN tại Hội nghị

Hội đồng KHCN của 2 đề tài được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-VKHCNM và 168/QĐ-VKHCNM ngày 22/5/2018, gồm 7 thành viên, do TS. Trần Tú Ba làm Chủ tịch.

- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

1) Đối với đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng của góc dốc vỉa than đến lò chợ cơ giới hóa vỉa thoải đến nghiêng” 

 

TS. Lê Đức Nguyên trình bày báo cáo đề tài tại Hội nghị

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng và nâng cao mức độ an toàn cho người lao động, từ năm 2002 đến nay, TKV đã áp dụng tương đối đa dạng các loại hình công nghệ cơ giới hóa (CGH) khai thác cho các điều kiện vỉa than khác nhau. Tuy nhiên, các giải pháp áp dụng chủ yếu theo kinh nghiệm, hiệu quả còn hạn chế.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, đề tài được triển khai với các nội dung bao gồm: Tổng hợp kinh nghiệm áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng của góc dốc vỉa đến khả năng làm việc của lò chợ CGH trên thế giới; phân tích ảnh hưởng của góc dốc vỉa đến hoạt động của các lò chợ CGH vùng Quảng Ninh; đề xuất giải pháp kỹ thuật hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của góc dốc vỉa đến lò chợ CGH làm tài liệu cơ sở để cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh triển khai áp dụng công nghệ khai thác CGH đạt hiệu quả cao.

PGS.TS. Trần Xuân Hà, Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Đào Văn Chi, Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

2) Đối với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ thẩm thấu khí mêtan phù hợp với điều kiện mỏ than Việt Nam”.

 

TS. Bùi Việt Hưng, trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành đầy đủ nội dung bao gồm: Tổng quan các phương pháp xác định độ thẩm thấu khí mêtan của vỉa than tại một số nước trên thế giới; phân tích, đánh giá, đề xuất phương pháp xác định độ thẩm thấu khí mêtan phù hợp với điều kiện Việt Nam; xác định độ thẩm thấu khí tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.

 
 TS. Trương Đức Dư, Phó chủ tịch Hội đồng KH tại Hội nghị
 

PGS.TS. Trần Xuân Hà, Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Đào Văn Chi, Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của đề tài và thống nhất nghiệm thu ở cấp cơ sở./.

 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT