Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ

Ngày 17/8/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài:Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi đồng của xưởng tuyển xỉ - nhà máy luyện đồng Lào Cai” và đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hồ bùn đỏ đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế”, “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò, QCVN 01:2011/BCT và đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò”, “nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò và diệp thạch 18-TCN-5-2006”.

- Đối với đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi đồng của xưởng tuyển xỉ - nhà máy luyện đồng Lào Cai”.

 
 
 
Qua quá trình khảo sát, đánh giá, thí nghiệm tuyển thu hồi  đồng trong phòng thí nghiệm, đề tài đề xuất một số giải pháp áp dụng để nâng cao thực thu đồng, đó là tang độ mịn nghiền tuyển giai đoạn II từ 85% cấp hạt – 0,045 mm lên 90%, sử dụng thuốc tập hợp PAX và làm nguội xỉ theo phương pháp làm nguội chậm. Kết quả áp dụng các giải pháp trên cho thấy, quặng tinh thu được có hàm lượng Cu tăng từ 22,46% lên 22,93% và thực thu Cu tăng từ 87,52% lên 88,86%, quặng đuôi, hàm lượng Cu giảm từ 0,63% xuống 0,55%. Theo tính toán giá trị làm lợi khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật khi quy hàm lượng Cu trong xỉ lò vào tuyển của thực tế sản xuất năm 2017 về 4,17% là hơn 1 tỷ đồng/năm.

- Đối với đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hồ bùn đỏ đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế”.

 
 

Hiện nay 2 nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai và Nhân Cơ đang sử dụng công nghệ bayer chế biến quặng tinh bauxite thanh sản phẩm alumin hàm lượng Al2O3 là 98.6% và bùn đỏ vận chuyển ra hồ chứa, chôn lấp . Phương pháp thải bùn đỏ của hai nhà máy trên là phương pháp bùn đỏ sau cô đặc, qua hệ thống bơm vận chuyển ra hồ chứa bùn đỏ. Qua kết quả khảo sát tính chất bùn đỏ và kết quả thử nghiệm xử lý bùn đỏ trên pilot thử nghiệm, đề tài đề xuất các giải pháp xây dựng hồ chứa bùn đỏ của Tân Rai, Nhân Cơ đối với từng bộ phận như kết cấu thân đập, mái hồ, kết cấu lòng hồ, hệ thống thu hồi nước thải từ hồ thải và các giải pháp xây dựng áp dụng cho khoang chứa bùn đỏ số 4 của 2 nhà máy.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để triển khai thiết kế thi công xây dựng hồ chứa bùn đỏ, nhằm nâng cao hiệu quả nhà máy sản xuất alumin Tân Rai và Nhân Cơ.

- Đối với đề tài “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò, QCVN 01:2011/BCT và đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò”.

 
 

Sau khi khảo sát, thu thập các số liệu về tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai hác than hầm lò, đề tài đã đề xuất được các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác hầm lò lần lượt theo các nội của QCVN 01:2011/BCT. Các đề xuất bổ sung, sửa đổi đã nhậ được những đóng góp ý kiến của đơn vị trực tiếp sản xuất than trong TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, các chuyên gia hội thảo khoa học.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để Bộ Công Thương sửa đổi Quy chuẩn hiện hành, qua đó nâng cao công tác an toàn trong khai thác than hầm lò.

- Đối với “Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò và diệp thạch 18-TCN-5-2006”.

 
 

Theo báo cáo đề tài cho thấy: Quy phạm Kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch (QPKT) 18-TCN-5-2006 được xây dựng và ban hành năm 2006 đến nay một số điều đã không còn phù hợp với hiện trạng kỹ thuật và công nghệ khai thác của ngành mỏ Việt nam. Trên cơ sở phân tích, đề tài đã chỉ ra 16 vấn đề lớn cần được hoàn thiện, trong đó đã xem xét nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để có cơ sở cho việc điều chỉnh hoàn thiện 4 điều: Sử dụng các vì chống có đặc tính kỹ thuật khác nhau trong cùng một lò chợ; bố trí thời gian sửa chữa thường kỳ và bảo dưỡng thiết bị đối với lò chợ CGH; điều khiển đá vách bằng chèn lò đối với vỉa than dốc có đá trụ mềm yếu dễ trượt lở hoặc đã vách đã trụ mềm yếu; quy định về điều khiển đá vách bằng chèn lò khi khai thác vỉa than dày, than có tính tự cháy.

Kết quả của đề tài là cơ sở để đề xuất với Tập đoàn TKV, Bộ Công thương xem xét điều chỉnh nội dung quy định của QPKT 18-TCN-5-2006 nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp, bám sát với thực tế hiện trạng và tương lai của lĩnh vực khai thác than hầm lò Việt Nam.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam