Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật làm việc với Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Ngày 27/9/2018, TV HĐTV Phạm Văn Mật đã làm việc với Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin về việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và Công tác nghiên cứu phát triển khoa học trong thời gian qua.


Cùng dự làm việc có Phó TGĐ Khuất Mạnh Thắng và đại diện lãnh đạo các Ban KH, KSNB, KCL, TCNS, ĐT Tập đoàn; về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - vinacomin có Ban Giám đốc và các trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ. 

 
 

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Trần Tú Ba đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV và cả năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị thực hiện toàn Viện: là 147,2 tỷ đồng đạt 74% KH năm 2018, doanh thu 102,752 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch năm 2018 (200 tỷ đồng), bằng 108% cùng kỳ năm 2017 (95,504 tỷ đồng), Tiền lương bình quân 9 tháng đầu năm 2018  ước đạt là: 9,5 trđ/người/tháng, tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm lợi nhuận của Viện đã không đạt kế hoạch đề ra. Đối với công tác tổ chức, Viện đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển than đồng bằng sông Hồng và hoàn thành xong việc sắp xếp và bố trí lao động của Trung tâm theo đúng phương án của Tập đoàn phê duyệt; thực hiện phương án khoán toàn bộ chi phí theo hình thức tự thu, tự chi đối với bộ phận nấu ăn giữa ca và bảo vệ và đã đưa vào áp dụng từ ngày 01/7/2018. Từ ngày 01/10/2018 Viện sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị sau: Sáp nhập hai phòng: Phòng Phòng Quản lý và Thông tin Khoa học, Phòng Kinh doanh và Quan hệ quốc tế thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế; Sắp xếp kiện toàn Phòng Tư vấn xây dựng và Quản lý đầu tư thành Phòng Tư vấn xây dựng và quản lý dự án: Chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý đầu tư từ Phòng Tư vấn xây dựng và Quản lý đầu tư sang Phòng Kế hoạch; Bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý đầu tư cho Phòng Kế hoạch; Sáp nhập Phòng Kỹ thuật - An toàn và Phòng Thí nghiệm hiệu chuẩn điện thuộc Công ty cổ phần Phát triển công nghệ & Thiết bị Mỏ thành Phòng Kỹ thuật - An toàn; Sáp nhập Phòng Kế toán Tài chính và Phòng Kế hoạch Vật tư thuộc Công ty CP Phát triển công nghệ & Thiết bị Mỏ thành Phòng Kinh tế tổng hợp.

Dự kiến cuối năm 2018, đầu năm 2019, Viện tiếp tục thực hiện sáp nhập các phòng ban của khối cơ quan Viện và các đơn vị trực thuộc theo đúng đề án tái cơ cấu mà Tập đoàn TKV đã phê duyệt cho Viện. Tiết giảm được tổng số 29 lao động (trong đó có 2 lao động công nghệ, 10 lao động quản lý và 17 lao động phụ trợ, phục vụ). Công tác Kế hoạch, Giá thành, Khoán và Quản trị chi phí: hoàn thành các nội dung công việc chủ yếu sau: Nghiệm thu, quyết toán hợp đồng PHKD với Tập đoàn; Nghiệm thu, thanh lý HĐ PHKD năm 2017 đối với Tập đoàn và 02 đơn vị trực thuộc. Ký hợp đồng PHKD năm 2018 với Tập đoàn và giao khoán với 02 đơn vị thành viên. Định kỳ theo quy định, báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo vật tư toàn Viện với Tập đoàn.

Đã ban hành quy định về Bếp ăn tập thể và điều kiện an toàn thực phẩm, quy định về Bảo vệ Cơ quan Viện. Hiện đang xây dựng và hoàn thiện quy chế khoán cho tổ phôto và các quy chế khoán của Viện ..vv.; Đối với công tác tài chính của Viện có những khó khăn nhất định do doanh thu thấp, một số khoản công nợ quá hạn, khó đòi, đề tài, dự án, nhiệm vụ các cấp giá trị chưa cao.

Trong thời gian tới Viện tiếp tục nghiệm thu và đề xuất đề tài khoa học công nghệ các cấp; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các khối, các phòng ban, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Kiểm tra, kiểm soát cụ thể chất lượng từng đề tài, công trình cũng như các chi phí thực hiện để đảm bảo tiết kiệm các chi phí và chi tiêu hợp lý để hoàn thành kế hoạch PHKD đã đăng ký với Tập đoàn; Các phòng ban, đơn vị tổ chức thực hiện và nghiệm thu quyết toán dứt điểm các công trình, hợp đồng DVKT đã ký kết để đảm bảo hoàn kế hoạch đã đăng ký với Viện; Khoán thí điểm và kiểm tra tính hiệu quả của công tác khoán đối với các bộ phận Nhà ăn, Bảo vệ, Phô tô xuất bản tài liệu. Đồng thời tiếp tục xây dựng, sửa đổi và ban hành mới các quy chế quản lý của Viện cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo động lực thúc đẩy các phòng và cá nhân chủ động tìm việc và tạo hành lanh pháp lý cho mọi hoạt động của Viện.

 
 

Tiếp đó, đại diện các Ban đã trả lời những kiến nghị và đề xuất các phương án giải quyết những khó khăn của Viện trong việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; Công tác Tổ chức Cán bộ - Lao động, Tiền lương; Công tác Kế hoạch, Giá thành, Khoán và Quản trị chi phí; Công tác Kế toán-Tài chính; ...

 Kết luận Hội nghị, Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật đã biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Viện đã đạt được. Tuy nhiên trong thời gian tới, Viện cần khẩn trương hoàn chỉnh các quy chế hoạt động của Viện, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu theo phương án tập đoàn phê duyệt, theo mô hình hoạt động hợp lý, giải quyết dứt điểm những khó khăn về hàng tồn kho, nợ tồn đọng, ....Tham gia đề xuất các ý kiến để hoàn thiện quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Tập đoàn.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT