Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 21.3.2019, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 
 

Tham dự đại hội gồm có TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng, Hội đồng Quản trị và 15 cổ đông đại điện cho 900.000 cổ phần của Công ty.

Tại Hội nghị, sau khi thông qua quy chế chương trình làm việc, Hội nghị đã nghe ông Vũ Mạnh Anh, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu hơn 69 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, trong đó, lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh, KTPN thiết bị điện 33,3 tỷ đồng; Sửa chữa lắp đặt thiết bị điện và xây lắp công trình 8,3 tỷ đồng; riêng lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ manhêtit luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời sản phẩm manhetit cho các nhà máy tuyển than trong nước và nước ngoài, với sản lượng trên 8.000 tấn doanh thu 21,9 tỷ đồng, đạt 111% KH năm. Tiền lương bình quân đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, KT-AT ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.

Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty  năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam