Nghị định số 08/2014/NĐ – CP

Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ - CP. Nghị định này gồm 06 chương, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ,...

  Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ - CP. Nghị định này gồm 06 chương, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ; trình tự, thủ tục xác định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thấm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước; phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân  hoạt động hoa học và  công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ  tại Việt Nam.

Nghị định còn quy định về điều kiện thành lập tchức khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ; quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phát triển thị trường khoa học và công nghệ và điều khoản thi hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014./.

                                  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam