Văn bản của Viện

1. Quy định tạm thời định mức thanh toán một số chi phí

Quy định tạm thời định mức thanh toán công tác phí, chi phí tiếp khách, hội nghị và chi phí sử dụng điện thoại Viện KHCN Mỏ -Vinacomin được ban hành theo Quyết định số 66/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày 31/3/2014.

2. Quy chế quản lý và phân phối tiền lương tiền thưởng

Quy chế quản lý và phân phối tiền lương, tiền thưởng của Viện KHCN Mỏ -Vinacomin được ban hành theo Quyết định số 156/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày 20/5/2013.  

3. Quy chế chi phí thường xuyên

Quy chế thanh toán công tác phí, chi phí tiếp khách, hội nghị và chi phí sử dụng điện thoại của Viện KHCN Mỏ -Vinacomin được ban hành theo Quyết định số 155/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày 20/5/2013.

4. Quy chế công tác tuyển dụng

Quy chế tuyển dụng được ban hành kèm theo Quyết định số:  207/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin ngày  18 tháng 5 năm 2011.

5. Quy chế thi đua khen thưởng

Quy chế Thi đua - Khen thưởng được ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TĐKT của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin ngày  18 tháng 5 năm 2011.

6. Quy chế quản lý tài chính

Quy chế Quản lý Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 215 /QĐ-TCCB  của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin ngày  18 tháng 5 năm 2011.

7. Quy chế quản lý cán bộ

Quy chế Quản lý cán bộ được hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày  18 tháng 5 năm 2011.

8. Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo được ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày 18/5/2011.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam