Giao ban đầu năm 2022

Ngày 18/2/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban trực tuyến, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD