Đại hội đồng Cổ đông thường niên – Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ năm 2022: Mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt trên 65 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng, Chi trả cổ tức ≥10% vốn điều lệ

Sáng ngày 24/3/2022, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Sáng ngày 24/3/2022, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.  Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có ông Lưu Văn Thực Chủ tịch HĐQT (Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ), ông Phạm Quang Hường, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Tham gia Hội nghị còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và 13 cổ đông đại điện cho 160 cổ đông hiện tại của Công ty. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng (đại cổ đông) tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được thông qua tại Đại hội, năm 2021 tổng doanh thu của Công ty đạt trên 71 tỷ đồng, tương đương khoảng 119,7% kế hoạch năm (đạt 136,5% so với năm 2020); Thu nhập bình quân đạt trên 18,8 triệu đồng/người/tháng. Chi trả cổ tức bằng 10%  vốn điều lệ.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát tại Đại hội, tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty tương đối tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và cao hơn năm 2020. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, nguồn vốn lưu động thường xuyên dương, thể hiện sự ổn định trong hoạt động SXKD.

Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022: Với phương châm “Chất lượng – Hiệu quả – An toàn – Phát triển” Công ty sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký từ năm trước đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phát động và triển khai công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV; tăng cường giám sát công tác AT – VSLĐ – PCCN, giám sát thi công các công trình đảm bảo an toàn tuyệt  đối cho người và thiết bị. Tiếp tục quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 – 2017 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015, đồng thời khai thác có hiệu quả Phòng thí nghiệm hóa dầu… Tăng cường công tác thị trường, tiếp xúc khách hàng; Tăng cường kiểm tra giám sát và quản trị chi phí; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả, thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; Thực hiện quy chế dân chủ trong toàn Công ty nhằm phát huy quyền chủ động sáng tạo, nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức của mỗi cá nhân, đơn vị;…Tổng doanh thu năm 2022 phấn đấu đạt trên 65 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu đạt ≥16,32 triệu đồng/người/tháng, Chi trả cổ tức ≥10% vốn điều lệ.

Ông Lưu Văn Thực – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, thận trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bỏ phiếu trực tiếp để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả: ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Kế hoạch Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ đã trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công ty đạt được trong năm 2021. Tuy nhiên, để hoàn thành những mục tiêu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ông Đào Hồng Quảng yêu cầu HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cần nỗ lực, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần đặt mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, bám sát thực tế ngay từ đầu năm; Đổi mới tư duy để thích ứng với thị trường, nâng cao hiệu quả SXKD, mở rộng lĩnh vực SXKD, dịch vụ mới nhằm thích nghi với điều kiện, thị trường hiện nay; Quản lý tốt công tác quản trị chi phí, tiết giảm chi; Quan tâm đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực để xây dựng đội ngũ cán bộ giàu năng lực, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài…

Ông Phạm Quang Hường, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời khẳng định bằng sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, BLĐ và toàn thể người lao động Công ty sẽ quyết tâm hiện thực hóa những ý kiến chỉ đạo thành hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Đ.L

Các mục khác