Ban Lãnh đạo Viện

Hiện nay, Ban lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin gồm có Viện trưởng; 02 phó Viện trưởng và Kế toán trưởng.

Các mục khác