Ban Lãnh đạo Viện

Hiện nay, Ban lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin gồm có Viện trưởng và 02 phó Viện trưởng

Các mục khác