Hội nghị, học tập, quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 19/03/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị có sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên được kết nối với 32 điểm cầu của 16 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV. 168/170 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tại 3 điểm cầu đã tham gia Hội nghị. Đồng chí Khuất Mạnh Thắng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV đến dự và chỉ đạo, truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị chụp từ điểm cầu chính của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV phát biểu, truyền đạt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Khuất Mạnh Thắng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV trực tiếp truyền đạt những nội dung chính bao gồm:

1. Những điểm mới tại Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03 – KH/TW ngày 01/12/2021của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận 21. Trong đó khẳng định Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng;

2. Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong đó nhấn mạnh những điểm mới của Quy định số 37 – QĐ/TW so với Quy định 47 năm 2011;

3. Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về vấn đề thực hiện chuyển đổi số, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp số vào năm 2030, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành vào năm 2025; Chuyển đổi số hầu hết các hoạt động của Tập đoàn trên nền tảng số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn. Tập trung vào các nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể từ Tập đoàn đến các đơn vị, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác chuyển đổi số; Tập trung chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và tài chính cho chuyển đổi số, xây dựng văn hóa số; Sửa đổi ban hành mới và thực hiện các quy trình, quy định phù hợp với chuyển đổi số, từng bước xây dựng và triển khai dữ liệu lớn; Xác định nhiệm vụ và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm để nâng cao nhận thức, hiểu sâu hơn về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Đ.L

Các mục khác