Sáng kiến có giá trị làm lợi “khủng” nhất ngành Than


Vá»›i sáng kiến “Nghiên cứu, chỉ đạo lập biện pháp và chỉ đạo thi công khấu vượt phay lò chợ cÆ¡ giá»›i hóa 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/năm đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản lượng TKV giaoâ€, anh Phạm Thành Công, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Má», Công ty CP than Hà Lầm (TKV) đã làm lợi cho Công ty hÆ¡n 33,6 tá»· đồng.

Sáng kiến này được đánh có giá trị làm lợi “khủngâ€Â nhất ngành Than trong tổng số 4.032 sáng kiến đăng ký tham gia chÆ°Æ¡ng trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triểnâ€Â do Tổng LÄLÄ Việt Nam phát Ä‘á»™ng.

Anh Phạm Thành Công (thứ 3, trái sang) cùng đồng nghiệp trao đổi vỠcác phương án chỉ đạo lập biện pháp và chỉ đạo thi công khấu vượt phay lò chợ cơ giới hóa 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/năm đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản lượng TKV giao

 

Những năm qua, ngành Than đã có nhiá»u sáng kiến, giải pháp, đầu tÆ° các công nghệ CGH để cải thiện Ä‘iá»u kiện làm việc cho thợ má». Trong đó, đã có không ít sáng kiến cải thiện Ä‘iá»u kiện làm việc cho thợ lò được ứng dụng đã Ä‘em lại hiệu quả.

“Nghiên cứu, chỉ đạo lập biện pháp và chỉ đạo thi công lò chợ cÆ¡ giá»›i hóa 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/năm khấu vượt đứt gãy địa chất đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản lượng TKV giaoâ€Â của anh Phạm Thành Công được nghiên cứu xuất phát từ thá»±c trạng Ä‘iá»u kiện địa chất khu vá»±c phức tạp, quá trình khai thác gặp nhiá»u khó khăn của khu má» của Công ty.

Từ đầu năm 2020, lò chợ cÆ¡ giá»›i hóa 7-3.1 vỉa 7 gặp phải tình trạng đứt gãy địa chất, lò chợ phải cắt đá trụ từ giàn số 20 đến 100 trên tổng số 102 giàn (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 120m/156m), chiá»u cao cắt đá từ 0,2m-3m, trung bình 2m, đặc biệt Ä‘oạn từ 30m-80m của lò chợ phải cắt đá kín gÆ°Æ¡ng than. Lò chợ phải khoan nổ mìn, cắt đá nên tiến Ä‘á»™ chậm, sản lượng thấp, tốn nhiá»u chi phí cắt đá và sức ngÆ°á»i, chỉ đạt trung bình 40.000-45.000 tấn/tháng (trong khi kế hoạch là 70.000 tấn/tháng), sản lượng dá»± kiến hết năm chỉ đạt 738.000 tấn. Theo tài liệu địa chất dá»± kiến phía trÆ°á»›c lò chợ, nếu khấu lò chợ theo tuyến lò thông gió hiện tại, lò chợ sẽ cắt đá đến hết diện sản xuất và sẽ không hoàn thành sản lượng theo kế hoạch TKV giao.

Anh Phạm Thành Công (ở giữa) chỉ đạo thực hiện sáng kiến trong lò

TrÆ°á»›c những thách thức lá»›n của ngÆ°á»i thợ má», được lãnh đạo Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ, anh Phạm Thành Công đã chủ Ä‘á»™ng phối hợp vá»›i các phòng ban, công trÆ°á»ng, thÆ°á»ng xuyên kiểm tra thá»±c tế lò chợ, đánh giá bằng các phÆ°Æ¡ng pháp khoan thăm dò vỉa bổ sung trong lò để làm rõ tài liệu địa chất. Từ đó Ä‘Æ°a ra các giải pháp phù hợp vá»›i lò chợ công nghệ cÆ¡ giá»›i hóa.

“Sau khi nghiên cứu tài liệu địa chất trong khu vá»±c và phía trÆ°á»›c lò chợ cÆ¡ giá»›i hóa 7-3.1 khu I vỉa 7, tôi đã Ä‘á» xuất giải pháp đào cải tạo lò thông gió lò chợ 7-3.1 phần nóc bốc cao hÆ¡n 1,5-2m vá»›i lò thông gió cÅ©, kết hợp Ä‘iá»u chỉnh dốc Ä‘á»™ khấu lò chợ theo hÆ°á»›ng dốc, theo phÆ°Æ¡ng để lò chợ khấu nâng ná»n vượt qua lá»›p đá phát sinh do đứt gãy địa chất trong lò chợ, Ä‘Æ°a lò chợ vá» trạng thái giảm cắt đá để tăng năng suất lao Ä‘á»™ng. Äồng thá»i kết hợp vá»›i phòng Trắc địa, địa chất cập nhật dốc Ä‘á»™ và Ä‘iá»u kiện địa chất hàng tuần để chỉ đạo công trÆ°á»ng thá»±c hiện†– anh Công chia sẻ.

Sáng kiến này đã được lãnh đạo Công ty đánh giá cao vá» tính thá»±c tiá»…n, đặc biệt có thể áp dụng đối vá»›i các lò chợ CGH trong Công ty cÅ©ng nhÆ° trong Tập Ä‘oàn khi lò chợ gặp phay phá, cắt đá. Äây cÅ©ng là giải pháp lần đầu áp dụng để khấu lò chợ CGH khống chế Ä‘á»™ dốc theo phÆ°Æ¡ng tại Công ty cÅ©ng nhÆ° trong toàn Tập Ä‘oàn.

Äến hết năm 2020, sau khi thá»±c hiện khấu lò chợ CGH 7-3.1 khu I vỉa 7 vượt phay theo phÆ°Æ¡ng án, lò chợ đã giảm cắt đá, chiá»u dài cắt đá còn lại theo hÆ°á»›ng dốc lò chợ 30m, chiá»u cao cắt đá 0,2-1,2m. Sản lượng than tăng dần, kết thúc năm 2020 đạt 858.000/738.000 tấn than, tăng 120.000 tấn so vá»›i dá»± kiến, giá trị làm lợi hÆ¡n 33,6 tá»· đồng.

BÆ°á»›c sang năm 2021, than Hà Lầm vẫn Ä‘ang áp dụng phÆ°Æ¡ng án để khấu lò chợ CGH 7-3.1 khu I vỉa 7 nhằm kiểm soát Ä‘iá»u kiện địa chất, khống chế khối lượng cắt đá trong lò chợ. Hiện tại vá» cÆ¡ bản đã lò chợ đã khấu vượt qua lá»›p đá phát sinh do đứt gãy địa chất trong lò chợ, sản lượng than đạt trung bình 65.000-70.000 tấn/tháng, góp phần dá»± kiến hoàn thành kế hoạch sản lượng than TKV giao cho Công ty năm 2021 là 2,35 triệu tấn.

Chủ tịch Công Ä‘oàn Công ty CP Than Hà Lầm Trịnh Ngá»c Toản nhận xét: Gần 20 năm làm má», Ä‘oàn viên Phạm Thành Công đã hiến nhiá»u sáng kiến Ä‘á»™c đáo từ lòng đất. Bình quân má»—i năm anh có khoảng 10 sáng kiến chủ yếu áp dụng lÄ©nh vá»±c cải thiện Ä‘iá»u kiện làm việc cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, giúp tăng năng suất, tiết giảm chi phí và hợp lý hóa sản xuất. Năm 2020, Công ty CP than Hà Lầm có tổng số 160 sáng kiến thì riêng anh Phạm Thành Công đã có 9 sáng kiến.

Tình yêu nghá», bám sát thá»±c tiá»…n đã giúp tôi xác định những khó khăn trong quá trình sản xuất, tìm ra các nguyên nhân, Ä‘Æ°a ra các giải pháp khắc phục để cải tạo môi trÆ°á»ng làm việc cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ngâ€Â – Anh Công bày tá».

Vá»›i những đóng góp tích cá»±c cho doanh nghiệp và ngành Than, cÅ©ng nhÆ° góp phần cải thiện Ä‘iá»u kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, anh Phạm Thành Công đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, Bằng Lao Ä‘á»™ng sáng tạo của Tổng LÄLÄ Việt Nam, Huy hiệu thợ má» vẻ vang.

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn

Các mục khác