Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022


 – ÄIỂM TIN TÃŒNH HÃŒNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Ná»”I BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

– Há»™i nghị thượng đỉnh Nga – Ấn lần thứ 21: Ná»— lá»±c cân bằng quan hệ nÆ°á»›c lá»›n

– Trung Quốc sẽ xuất dầu thô từ kho dá»± trữ quốc gia theo nhu cầu thá»±c tế

– Cuá»™c đối thoại Nga – Mỹ phát Ä‘i tín hiệu tích cá»±c đối vá»›i việc kiểm soát mối quan hệ giữa hai cÆ°á»ng quốc

– Omicron vẫn lây lan nhanh trên toàn cầu

– Lưỡng viện Quốc há»™i Mỹ thông qua dá»± luật tăng trần nợ công

– Há»™i nghị cấp cao đặc biệt ká»· niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Trung Quốc

                         (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế – Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thá»i sá»±, chính trị nổi bật trong nÆ°á»›c

*Há»™i nghị cán bá»™ toàn quốc quán triệt, triển khai thá»±c hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung Æ°Æ¡ng vá» xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng

Ngày 09/12/2021, Bá»™ Chính trị tổ chức Há»™i nghị cán bá»™ toàn quốc quán triệt, triển khai thá»±c hiện Kết luận và Quy định của BCH Trung Æ°Æ¡ng vá» xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng theo hình thức trá»±c tuyến. Äồng chí Nguyá»…n Phú Trá»ng, Tổng Bí thÆ° Ban Chấp hành Trung Æ°Æ¡ng Äảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Há»™i nghị.

Äồng chí Bí thÆ°, các đồng chí Phó Bí thÆ° Äảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng và các đồng chí Ủy viên Ban ThÆ°á»ng vụ Äảng ủy Khối tham dá»± Há»™i nghị tại Ä‘iểm cầu Trung Æ°Æ¡ng. Äiểm cầu Äảng ủy Khối có các đồng chí Ủy viên BCH Äảng bá»™ Khối chuyên trách, Ủy viên UBKT chuyên trách, lãnh đạo các ban, Ä‘Æ¡n vị, báo cáo viên Trung Æ°Æ¡ng và báo cáo viên Äảng ủy Khối. Tại 246 Ä‘iểm cầu của đảng ủy trá»±c thuá»™c Äảng bá»™ Khối có 1.750 đại biểu là các đồng chí bí thÆ°, phó bí thÆ°, ủy viên ủy ban kiểm tra Äảng ủy; lãnh đạo các ban hợp nhất và chuyên viên được phân công tham mÆ°u các mặt công tác xây dá»±ng Äảng. Äảng bá»™ Tập Ä‘oàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có 03 Ä‘iểm cầu kết nối vá»›i Äảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng (Ä‘iểm cầu tại trụ sở Tập Ä‘oàn tại 226 Lê Duẩn, Hà Ná»™i; Ä‘iểm cầu tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Ä‘iểm cầu tại Công ty Nhôm Lâm Äồng) và 02 Ä‘iểm cầu kết nối vá»›i Tỉnh ủy Quảng Ninh (Ä‘iểm cầu tại Trung tâm Ä‘iá»u hành sản xuất than tại Quảng Ninh; Ä‘iểm cầu tại Công ty than Uông Bí).

Tại Há»™i nghị, đồng chí TrÆ°Æ¡ng Thị Mai – Ủy viên Bá»™ Chính trị, Bí thÆ° Trung Æ°Æ¡ng Äảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung Æ°Æ¡ng đã quán triệt các ná»™i dung Kết luận số 21-KL/TW vỠđẩy mạnh xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xá»­ lý nghiêm cán bá»™, đảng viên suy thoái vá» tÆ° tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tá»± diá»…n biến”, “tá»± chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW thá»±c hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QÄ/TW vá» những Ä‘iá»u đảng viên không được làm. Qua 35 năm tiến hành công cuá»™c đổi má»›i, 30 năm thá»±c hiện CÆ°Æ¡ng lÄ©nh xây dá»±ng đất nÆ°á»›c trong thá»i kỳ quá Ä‘á»™ lên chủ nghÄ©a xã há»™i, 10 năm thá»±c hiện CÆ°Æ¡ng lÄ©nh bổ sung, phát triển năm 2011, má»™t trong những bài há»c kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Äại há»™i XII của Äảng, đó là: Công tác xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bá»™, thÆ°á»ng xuyên, hiệu quả cả vá» chính trị, tÆ° tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bá»™. Bài há»c vá» công tác xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng là bài há»c kinh nghiệm xuyên suốt của Äảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuá»™c đổi má»›i của Äảng.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung Æ°Æ¡ng, Kết luận 21-KL/TW tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 4 khóa XII, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thÆ°á»ng xuyên, liên tục, có trá»ng tâm, trá»ng Ä‘iểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bá»™, thống nhất, Ä‘i vào cuá»™c sống, có nhiá»u bÆ°á»›c Ä‘á»™t phá quan trá»ng, tạo sá»± chuyển biến tích cá»±c, nâng cao năng lá»±c lãnh đạo, sức chiến đấu, sá»± Ä‘oàn kết thống nhất trong Äảng, củng cố niá»m tin của cán bá»™, đảng viên, nhân dân đối vá»›i Äảng, Nhà nÆ°á»›c, chế Ä‘á»™. Cùng vá»›i đó, nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, cán bá»™, đảng viên được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hÆ¡n các biểu hiện suy thoái, “tá»± diá»…n biến”, “tá»± chuyển hóa”, đẩy mạnh tá»± phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa xây và chống; xá»­ lý kịp thá»i, nghiêm minh, khách quan đối vá»›i cán bá»™, đảng viên vi phạm; tăng cÆ°á»ng ká»· luật, ká»· cÆ°Æ¡ng. Äồng thá»i, huy Ä‘á»™ng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sá»± ủng há»™ của Nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thá»±c hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã há»™i, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Há»™i nghị, Tổng Bí thÆ° Nguyá»…n Phú Trá»ng nêu rõ, Äảng ta phải tiếp tục nâng cao hÆ¡n nữa bản lÄ©nh và trí tuệ, thá»±c sá»± “là đạo đức, là văn minh”; phải ná»— lá»±c hÆ¡n nữa trong công tác xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng, xây dá»±ng Äảng ta và hệ thống chính trị nÆ°á»›c ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dá»±ng, phát triển đất nÆ°á»›c nhanh và bá»n vững hÆ¡n, trong đó có việc phát huy những tác Ä‘á»™ng tích cá»±c, khắc phục những tác Ä‘á»™ng tiêu cá»±c, mặt trái của kinh tế thị trÆ°á»ng, mở cá»­a, há»™i nhập quốc tế. Kết luận của Há»™i nghị Trung Æ°Æ¡ng 4 lần này vá» xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng đã bám sát Nghị quyết Äại há»™i XIII của Äảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiá»u ná»™i dung quan trá»ng của các Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng trÆ°á»›c đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 4 khóa XII vá» xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng. Má»—i cán bá»™, đảng viên, trÆ°á»›c hết là cán bá»™ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là ngÆ°á»i đứng đầu, ngÆ°á»i chủ trì phải gÆ°Æ¡ng mẫu, tá»± giác làm trÆ°á»›c; căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tá»± phê bình, kiểm Ä‘iểm, tá»± soi lại mình, Ä‘Æ¡n vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tá»± Ä‘iá»u chỉnh, cái gì xấu thì tá»± gá»™t rá»­a, tá»± sá»­a mình.

* Há»™i nghị Äối ngoại toàn quốc triển khai thá»±c hiện Nghị quyết Äại há»™i lần thứ XIII của Äảng

Sáng 14/12, Bá»™ Chính trị, Ban Bí thÆ° đã tổ chức Há»™i nghị Äối ngoại toàn quốc triển khai thá»±c hiện Nghị quyết Äại há»™i lần thứ XIII của Äảng theo hình thức trá»±c tiếp kết hợp trá»±c tuyến. Tổng Bí thÆ° Nguyá»…n Phú Trá»ng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Há»™i nghị.

Äây là há»™i nghị toàn quốc đầu tiên do Bá»™ Chính trị, Ban Bí thÆ° trá»±c tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn vá» công tác đối ngoại của Äảng, ngoại giao Nhà nÆ°á»›c, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Từ đó quán triệt sâu sắc và triển khai thá»±c hiện Nghị quyết Äại há»™i XIII của Äảng, nhất là chủ trÆ°Æ¡ng, Ä‘Æ°á»ng lối, định hÆ°á»›ng vỠđối ngoại vá»›i toàn Äảng, toàn quân và toàn dân.

Trình bày Báo cáo tình hình, phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng, nhiệm vụ trá»ng tâm của công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Äại há»™i XIII của Äảng, đồng chí Phạm Bình Minh – Ủy viên Bá»™ Chính trị, Phó Thủ tÆ°á»›ng ThÆ°á»ng trá»±c Chính phủ nhấn mạnh, qua 35 năm thá»±c hiện Ä‘Æ°á»ng lối đổi má»›i, Việt Nam đã đạt được những thành tá»±u to lá»›n, có ý nghÄ©a lịch sá»­, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lÅ©y và nâng tầm được cả thế và lá»±c nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trÆ°á»ng quốc tế, đã tạo ra những tiá»n Ä‘á» quan trá»ng và vị thế thuận lợi để phát triển. Quy mô, trình Ä‘á»™ ná»n kinh tế được nâng lên vá»›i GDP đạt gần 400 tá»· USD; Ä‘á»i sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả vá» vật chất và tinh thần. á»”n định chính trị – xã há»™i được đảm bảo trên cÆ¡ sở củng cố và tăng cÆ°á»ng khối đại Ä‘oàn kết toàn dân tá»™c dÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của Äảng. LÄ©nh vá»±c quốc phòng – an ninh được tăng cÆ°á»ng vững chắc. Äất nÆ°á»›c há»™i nhập sâu rá»™ng, là thành viên tích cá»±c và có trách nhiệm trong cá»™ng đồng quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Há»™i nghị, Tổng Bí thÆ° Nguyá»…n Phú Trá»ng nhấn mạnh, hÆ¡n 90 năm qua, dÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của Äảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cÆ¡ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cÆ¡ bản của chủ nghÄ©a Mác – Lê nin, kế thừa và phát huy truyá»n thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tá»™c, tiếp thu có chá»n lá»c tinh hoa văn hóa thế giá»›i và tÆ° tưởng tiến bá»™ của thá»i đại, chúng ta đã xây dá»±ng nên má»™t trÆ°á»ng phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và Ä‘á»™c đáo của Thá»i đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tá»™c Việt Nam. Äồng chí Tổng Bí thÆ° yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thá»±c hiện đúng đắn Ä‘Æ°á»ng lối đối ngoại Ä‘á»™c lập, tá»± chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; Ä‘a phÆ°Æ¡ng hóa, Ä‘a dạng hóa quan hệ, chủ Ä‘á»™ng và tích cá»±c há»™i nhập quốc tế sâu rá»™ng, vì lợi ích quốc gia – dân tá»™c; vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan Ä‘iểm vá» “đối tượng”, “đối tác”; tăng cÆ°á»ng hợp tác, tiếp tục tạo thế Ä‘an xen lợi ích chiến lược giữa nÆ°á»›c ta vá»›i các nÆ°á»›c, ngăn ngừa xung Ä‘á»™t, tránh đối đầu, bị cô lập, phụ thuá»™c. Trong việc bảo đảm môi trÆ°á»ng hòa bình, Tổng Bí thÆ° chỉ rõ, má»™t trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì, bình tÄ©nh, sáng suốt, khôn khéo, xá»­ lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn Ä‘á» chủ quyá»n, lãnh thổ. Äây là nhiệm vụ hết sức quan trá»ng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành ngoại giao là những ngÆ°á»i Ä‘i đầu. Tổng Bí thÆ° Nguyá»…n Phú Trá»ng tin tưởng, Há»™i nghị sẽ ghi má»™t dấu mốc má»›i và tạo nên bÆ°á»›c chuyển biến má»›i, mạnh mẽ hÆ¡n nữa, hiệu quả cao hÆ¡n nữa cho công tác đối ngoại, nhằm góp phần thá»±c hiện thắng lợi Ä‘Æ°á»ng lối đối ngoại của Äại há»™i XIII.

*Äẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thá»±c cho ngÆ°á»i dân, giải quyết những vấn Ä‘á» lá»›n của đất nÆ°á»›c

Vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vỠChuyển đổi số đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III.

Äây là sá»± kiện lá»›n nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cá»™ng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tÆ°. Diá»…n đàn cÅ©ng là nÆ¡i chia sẻ, truyá»n cảm hứng, Ä‘á» xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng để huy Ä‘á»™ng nguồn lá»±c nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chủ Ä‘á» của Diá»…n đàn năm nay là “Chuyển đổi số – Ä‘á»™ng lá»±c phục hồi và phát triển kinh tếâ€. Các diá»…n giả đã tập trung bàn vá» các giải pháp Ä‘á»™t phá giúp các ngành, lÄ©nh vá»±c phục hồi và phát triển bá»n vững, đồng thá»i phân tích nhu cầu chuyển đổi số trong các ngành nhÆ° du lịch, logistics, nông nghiệp, y tế, năng lượng…

Phát biểu tại sá»± kiện, Thủ tÆ°á»›ng Phạm Minh Chính cho biết Äảng, Nhà nÆ°á»›c đã có các chủ trÆ°Æ¡ng, Ä‘Æ°á»ng lối, chính sách liên quan tá»›i chuyển đổi số, chúng ta cần triển khai đồng bá»™, hiệu quả hÆ¡n nữa trong thá»i gian tá»›i. Thủ tÆ°á»›ng chia sẻ vá»›i các đại biểu má»™t số suy nghÄ© vá» chuyển đổi số vá»›i quan Ä‘iểm “cùng làm, cùng hưởng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ†giữa Nhà nÆ°á»›c, ngÆ°á»i dân và doanh nghiệp. Thủ tÆ°á»›ng bày tá» vui mừng khi thấy các doanh nghiệp, ngÆ°á»i dân và các bá»™, ngành, địa phÆ°Æ¡ng đã vào cuá»™c, tham gia tích cá»±c để thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, tạo ra nhiá»u sản phẩm thiết thá»±c, phù hợp vá»›i tình hình và yêu cầu, đòi há»i của thá»±c tiá»…n, góp phần làm lợi cho dân, Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c ta ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, nhắc lại yêu cầu triển khai các chỉ đạo rất quan trá»ng của Tổng Bí thÆ° Nguyá»…n Phú Trá»ng tại Há»™i nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, Thủ tÆ°á»›ng lÆ°u ý cần chú trá»ng, đầu tÆ° hÆ¡n nữa cho việc xây dá»±ng dữ liệu vá» truyá»n thống văn hóa lịch sá»­ hào hùng của dân tá»™c, vá» các di sản, danh lam thắng cảnh của đất nÆ°á»›c… từ đó, phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mÅ©i nhá»n… Thủ tÆ°á»›ng cÅ©ng nêu rõ, cần cấp bách thúc đẩy chuyển đổi số trong các lÄ©nh vá»±c ngân hàng, thuế, hải quan, logistics, giáo dục và đào tạo…, qua đó Ä‘em lại những lợi ích thiết thá»±c cho ngÆ°á»i dân, giải quyết những vấn Ä‘á» lá»›n của đất nÆ°á»›c.

*10 sá»± kiện nổi bật của Việt Nam năm 2021 do Thông tấn xã Việt Nam bình chá»n

  1. Äại há»™i đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Äảng thành công tốt đẹp

Diá»…n ra từ ngày 25/01 đến 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Ná»™i, Äại há»™i đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Äảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét vá» má»™t Äại há»™i “Äoàn kết – Dân chủ – Ká»· cÆ°Æ¡ng – Sáng tạo – Phát triển”; khÆ¡i dậy khát vá»ng phát triển đất nÆ°á»›c phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại Ä‘oàn kết toàn dân tá»™c; đẩy mạnh toàn diện, đồng bá»™ công cuá»™c đổi má»›i, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Äại há»™i xác định mục tiêu phát triển đất nÆ°á»›c cho 5 năm, 10 năm tiếp theo và Ä‘Æ°a Việt Nam trở thành nÆ°á»›c phát triển, theo định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a vào năm 2045.

  1. Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 23/5/2021, 99,6% cá»­ tri cả nÆ°á»›c đã Ä‘i bá» phiếu, thá»±c hiện quyá»n và nghÄ©a vụ công dân, bầu ra 499 đại biểu Quốc há»™i khóa XV; 3.721 đại biểu Há»™i đồng nhân dân cấp tỉnh, 22.550 đại biểu Há»™i đồng nhân dân cấp huyện và 239.788 đại biểu Há»™i đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuá»™c bầu cá»­ đã diá»…n ra dân chủ, đúng luật, an toàn trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân ná»— lá»±c phòng, chống đại dịch Covid-19.

  1. Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid-19

Äợt bùng phát dịch thứ tÆ° vá»›i sá»± xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiá»…m Delta đã đảo ngược các thành quả trong công tác phòng chống dịch trÆ°á»›c đó vá»›i số ca nhiá»…m và ca tá»­ vong tăng cao ở nhiá»u địa phÆ°Æ¡ng trong cả nÆ°á»›c, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam. Äảng, Nhà nÆ°á»›c đã chuyển hÆ°á»›ng chiến lược phòng, chống dịch từ “không ca mắc†sang thá»±c hiện mục tiêu kép. Việc thá»±c hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2021 vá» thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khá»e nhân dân, đã giúp kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế-xã há»™i, từng bÆ°á»›c ổn định Ä‘á»i sống ngÆ°á»i dân. Kể từ đầu dịch đến 25/12/2021, Việt Nam có 1.636.455 ca nhiá»…m, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (nếu tính tá»· lệ số ca nhiá»…m/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ). Tổng số ca được Ä‘iá»u trị khá»i lên 1.229.684 ca; tổng số ca tá»­ vong là 31.007 ca. Tổng số liá»u vaccine đã được tiêm là 144.513.779 liá»u, trong đó tiêm mÅ©i 1 là 76.881.418 liá»u, tiêm mÅ©i 2 là 65.354.960 liá»u, tiêm mÅ©i 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mÅ©i 3 của vaccine Abdala) là 2.277.401 liá»u.

  1. Thực hiện thành công chiến lược vaccine

Äảng, Nhà nÆ°á»›c ta đã huy Ä‘á»™ng má»i nguồn lá»±c, quyết tâm thá»±c hiện Chiến lược vaccine phòng Covid-19 vì mục tiêu miá»…n dịch cá»™ng đồng vá»›i các giải pháp thành lập Quỹ vaccine; tiến hành ngoại giao vaccine; nghiên cứu sản xuất vaccine trong nÆ°á»›c; tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vaccine miá»…n phí quy mô chÆ°a từng có trong lịch sá»­ và có giai Ä‘oạn đạt tốc Ä‘á»™ cao hÆ¡n trung bình thế giá»›i 30%. Äến cuối tháng 12/2021, gần 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 1 liá»u, tăng khoảng 4 lần, và hÆ¡n 80% được tiêm 2 liá»u, tăng hÆ¡n 21 lần so vá»›i cuối tháng 8/2021 (cập nhật số liệu ngày 25/12). Việc tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến dÆ°á»›i 18 cÅ©ng Ä‘ang được khẩn trÆ°Æ¡ng triển khai.

  1. Ban hành 5 văn bản quan trá»ng vá» xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng

Kết luận số 01-KL/TW của Bá»™ Chính trị vá» tiếp tục thá»±c hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “VỠđẩy mạnh há»c tập và làm theo tÆ° tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhâ€; Kết luận số 21-KL/TW, Há»™i nghị Trung Æ°Æ¡ng 4 khóa XIII “vỠđẩy mạnh xây dá»±ng, chỉnh đốn Äảng và hệ thống chính trị†và Quy định số 37-QÄ/TW “vá» những Ä‘iá»u đảng viên không được làm†– 03 văn bản này có nhiá»u Ä‘iểm má»›i, bổ sung vá» phạm vi, mục tiêu, giải pháp; Kết luận số 14-KL/TW vá» khuyến khích và bảo vệ cán bá»™ năng Ä‘á»™ng, sáng tạo, dám nghÄ©, dám làm và Quy định số 41-QÄ/TW vá» miá»…n nhiệm, từ chức đối vá»›i cán bá»™ – 02 văn bản này có các quy định lần đầu ban hành.

  1. Hội nghị Văn hóa toàn quốc khơi dậy nguồn lực nội sinh, UNESCO tiếp tục tôn vinh văn hóa Việt Nam

Há»™i nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thá»±c hiện Nghị quyết Äại há»™i XIII của Äảng đã xác định 6 mục tiêu cụ thể và 10 giải pháp trá»ng tâm, tiếp tục khÆ¡i dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nÆ°á»›c, ý chí tá»± cÆ°á»ng, khát vá»ng phát triển đất nÆ°á»›c phồn vinh; giữ gìn bản sắc dân tá»™c, phát triển văn hóa Việt Nam trong thá»i kỳ má»›i; phát huy mạnh mẽ nguồn lá»±c ná»™i sinh to lá»›n để thá»±c hiện thành công mục tiêu phát triển đất nÆ°á»›c đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Sá»± kiện này diá»…n ra vào ngày 24/11/2021 sau đúng 75 năm Há»™i nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tổ chức Giáo dục, Khoa há»c và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 15/12/2021 chính thức ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. TrÆ°á»›c đó, ngày 23/11, Äại há»™i đồng UNESCO đã quyết định vinh danh và cùng ká»· niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyá»…n Äình Chiểu và ká»· niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của nữ sỹ Hồ Xuân HÆ°Æ¡ng vào năm 2022.

  1. Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác đa phương

Tại Há»™i nghị các bên tham gia Công Æ°á»›c Khung của Liên hợp quốc vá» biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), Việt Nam đã cam kết giảm mức phát thải khí nhà kính vỠ“0†vào năm 2050, cắt giảm 30% khí mêtan vào năm 2030 so vá»›i năm 2020… khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh và ứng phó toàn diện vá»›i biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cá»±c, có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN, AIPA, ASEM, APEC, APPF…, hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên không thÆ°á»ng trá»±c Há»™i đồng Bảo an Liên hợp quốc; tái đắc cá»­ Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2027, trúng cá»­ thành viên Há»™i đồng Chấp hành Tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025.

  1. Biến Ä‘á»™ng lá»›n của ná»n kinh tế, ná»— lá»±c duy trì má»™t số trụ cá»™t tăng trưởng

GDP quý 3/2021 giảm 6,17% so vá»›i cùng kỳ năm trÆ°á»›c, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP hằng quý do tác Ä‘á»™ng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tÆ°. Khu vá»±c dịch vụ, sản xuất công nghiệp ở phía Nam ghi nhận mức sụt giảm sâu và có tá»›i 60% ngÆ°á»i dân bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập trong quý 3. Quốc há»™i và Chính phủ đã có các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, há»— trợ ngÆ°á»i dân và doanh nghiệp, khÆ¡i thông má»i nguồn lá»±c đầu tÆ°, sản xuất kinh doanh nhằm thá»±c hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tếâ€. NhỠđó, Việt Nam đạt và vượt má»™t số chỉ tiêu kinh tế quan trá»ng: Thu ngân sách vỠđích trÆ°á»›c má»™t tháng, Æ°á»›c đạt 1.471 nghìn tá»· đồng, vượt 9,5% so vá»›i dá»± toán và cao hÆ¡n 3% so vá»›i mục tiêu của Chính phủ; xuất khẩu vượt mốc 335 tá»· USD và xuất siêu khoảng 3 tá»· USD, trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp; thu hút vốn đầu tÆ° trá»±c tiếp nÆ°á»›c ngoài đạt hÆ¡n 29 tá»· USD. Ngành nông nghiệp tiếp tục là Ä‘iểm tá»±a vững chắc của ná»n kinh tế vá»›i mức tăng trưởng 2,8%.

  1. Lần đầu tiên đưa vào hoạt động hệ thống CSDL quốc gia vỠdân cư

Hệ thống cÆ¡ sở dữ liệu quốc gia vá» dân cÆ° được Ä‘Æ°a vào hoạt Ä‘á»™ng từ ngày 01/7/2021, là ná»n tảng quan trá»ng trong phát triển Chính phủ Ä‘iện tá»­, Chính phủ số, xã há»™i số. Cùng vá»›i việc hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cÆ°á»›c công dân gắn chip Ä‘iện tá»­, lần đầu tiên thông tin cÆ¡ bản vá» công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa và Ä‘Æ°a vào hệ thống liên thông phục vụ quản lý nhà nÆ°á»›c, cÅ©ng nhÆ° giao dịch của cÆ¡ quan, tổ chức, cá nhân theo hÆ°á»›ng hiện đại, tiện ích và tiết kiệm.

  1. Thể thao Việt Nam giành được những thành tích ấn tượng trong bối cảnh khó khăn

Äá»™i tuyển Bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sá»­ lá»t vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Äá»™i tuyển Futsal lần thứ hai giành quyá»n dá»± vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, cho thấy bÆ°á»›c tiến vượt bậc dù phải dừng chân ở vòng 1/8. Vá» thành tích cá nhân, vận Ä‘á»™ng viên cá»­ tạ khuyết tật Lê Văn Công giành tấm huy chÆ°Æ¡ng Bạc hạng 49kg nam Paralympic 2020 Nhật Bản; nữ võ sỹ Nguyá»…n Thị Thu Nhi trở thành võ sỹ boxing Việt Nam đầu tiên giành Ä‘ai vô địch WBO thế giá»›i hạng nhẹ.

II – TIN HOẠT ÄỘNG CỦA ÄẢNG ỦY KHá»I

*Tổng kết thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 5 khóa X vá» tiếp tục đổi má»›i phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị

Ngày 13/12, tại Hà Ná»™i, Äảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng tổ chức Há»™i nghị Tổng kết thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 5 khóa X vá» tiếp tục đổi má»›i phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị bằng hình thức trá»±c tiếp và trá»±c tuyến.

Phát biểu khai mạc há»™i nghị, đồng chí Nguyá»…n Long Hải, Bí thÆ° Äảng ủy Khối cho biết: Äổi má»›i phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trá»ng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Äảng; đồng thá»i phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi má»›i và chỉnh đốn Äảng, tiến hành đồng bá»™ vá»›i đổi má»›i các mặt của công tác xây dá»±ng Äảng. Vì vậy trong thá»i gian qua, Ban ThÆ°á»ng vụ Äảng ủy Khối và các đảng ủy trá»±c thuá»™c đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, đồng bá»™ việc tổ chức há»c tập, quán triệt, tuyên truyá»n, triển khai thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 5 khóa X. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thá»±c hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trá»ng tâm là vá» công tác chính trị, tÆ° tưởng, công tác tổ chức, cán bá»™, công tác kiểm tra, giám sát, ká»· luật đảng, vỠđổi má»›i phong cách, lá» lối làm việc; nêu cao tính tiá»n phong, gÆ°Æ¡ng mẫu, của cán bá»™ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Kết quả thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 5 khóa X đã góp phần nâng cao năng lá»±c lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thá»±c hành dân chủ rá»™ng rãi gắn vá»›i tăng cÆ°á»ng ká»· luật, ká»· cÆ°Æ¡ng trong Äảng để giáo dục, cảnh báo, răn Ä‘e, ngăn ngừa các hành vi tiêu cá»±c, tham nhÅ©ng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành Ä‘á»™ng, phát huy tính tiá»n phong gÆ°Æ¡ng mẫu; tu dưỡng, rèn luyện vá» tÆ° tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bá»™, đảng viên, trÆ°á»›c hết là cấp ủy, ngÆ°á»i đứng đầu, cán bá»™ chủ chốt doanh nghiệp. PhÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i doanh nghiệp, Ä‘Æ¡n vị, các tổ chức chính trị - xã há»™i trong Äảng bá»™ Khối đã có nhiá»u đổi má»›i và đạt được những kết quả quan trá»ng. Vai trò lãnh đạo của Äảng trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trá»ng trong việc xây dá»±ng đảng bá»™ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Việc tổng kết thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 5 khóa X vá» tiếp tục đổi má»›i phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị trong Äảng bá»™ Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng nhằm đánh giá đúng và đầy đủ vá» công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; vá» những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thá»i gian qua; đồng thá»i chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài há»c kinh nghiệm, từ đó Ä‘á» ra các nhiệm vụ, giải pháp Ä‘á»™t phá, Ä‘á» xuất, kiến nghị vá»›i Trung Æ°Æ¡ng nhằm tiếp tục đổi má»›i phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị.

Tại Há»™i nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá vá» công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị; những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vÆ°á»›ng mắc trong thá»i gian qua; đồng thá»i chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài há»c kinh nghiệm, Ä‘á» ra những giải pháp Ä‘á»™t phá và Ä‘á» xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đổi má»›i phÆ°Æ¡ng thức lãnh đạo của Äảng đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận Há»™i nghị, đồng chí Nguyá»…n Long Hải – Bí thÆ° Äảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng yêu cầu tổ biên tập tiếp thu toàn bá»™ ý kiến đánh giá, định hÆ°á»›ng, góp ý cụ thể, sâu sắc của các đại biểu vá» bối cảnh đặc thù, những Æ°u Ä‘iểm và tồn tại, hạn chế, phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thá»±c hiện Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 5 khóa X trong Äảng bá»™ Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng thá»i gian tá»›i, thiết thá»±c phục vụ ÄỠán trình Há»™i nghị Trung Æ°Æ¡ng 6 khóa XIII.

*Há»™i thảo góp ý vào ná»™i dung sá»­a đổi, bổ sung Quy định 196-QÄ/TW, Quyết định 197-QÄ/TW của Ban Bí thÆ°

Ngày 23/12, tại Hà Ná»™i, Ban Tổ chức Trung Æ°Æ¡ng và Äảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng tổ chức Há»™i thảo góp ý vào ná»™i dung sá»­a đổi, bổ sung Quy định số 196-QÄ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thÆ° vá» tổ chức đảng trong các tập Ä‘oàn kinh tế và tổng công ty nhà nÆ°á»›c và Quyết định số 197-QÄ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thÆ° vá» Quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập Ä‘oàn kinh tế, tổng công ty nhà nÆ°á»›c vá»›i cấp ủy địa phÆ°Æ¡ng.

Phát biểu khai mạc Há»™i thảo, đồng chí Nguyá»…n Quang DÆ°Æ¡ng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung Æ°Æ¡ng Äảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung Æ°Æ¡ng, Trưởng Ban Chỉ đạo đỠán nhấn mạnh: Trung Æ°Æ¡ng rất quan tâm tá»›i việc xây dá»±ng và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c, chú trá»ng phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập Äảng bá»™ Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng năm 2007, cùng vá»›i quá trình chuyển giao – tiếp nhận tổ chức đảng, Ban Bí thÆ° đã ban hành Quy định số 196-QÄ/TW và Quyết định số 197-QÄ/TW nhằm xác lập các mô hình tổ chức và hoạt Ä‘á»™ng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cÅ©ng nhÆ° các mối quan hệ phối hợp công tác để phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Äến nay, việc thá»±c hiện Quy định số 196-QÄ/TW và Quyết định số 197-QÄ/TW đã đạt được nhiá»u kết quả tốt, các hoạt Ä‘á»™ng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã góp phần rất quan trá»ng vào phát triển các doanh nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế – xã há»™i cÅ©ng nhÆ° công tác xây dá»±ng đảng nói chung. Tuy nhiên, qua 13 năm triển khai thá»±c hiện vẫn còn nhiá»u vÆ°á»›ng mắc, chÆ°a phù hợp, vì vậy Ban Bí thÆ° chủ trÆ°Æ¡ng tổng kết nghiên cứu, Ä‘á» xuất những ná»™i dung cần sá»­a đổi, bổ sung. Theo đó, Ban Chỉ đạo đỠán, tổ biên tập đã xây dá»±ng 02 đỠán sá»­a đổi, bổ sung Quy định số 196-QÄ/TW và Quyết định số 197-QÄ/TW dá»±a trên kết quả tổng kết của các cấp ủy tổ chức đảng cả nÆ°á»›c, Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng.

Tại Há»™i thảo, các đại biểu đã góp ý trá»±c tiếp, cụ thể, chi tiết vào dá»± thảo ná»™i dung tá» trình Ban Bí thÆ° và dá»± thảo sá»­a đổi, bổ sung Quy định, Quy chế má»›i vá»›i các ná»™i dung Ä‘á» xuất vá» tên gá»i, phạm vi Ä‘iá»u chỉnh, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp…

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyá»…n Quang DÆ°Æ¡ng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung Æ°Æ¡ng, Trưởng Ban Chỉ đạo đỠán yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, và gá»­i Ban Chỉ đạo sá»›m ná»™i dung góp ý chi tiết bằng văn bản, Tổ Biên tập sẽ hoàn thiện ná»™i dung Tá» trình và ÄỠán dá»± thảo sá»­a đổi, bổ sung Quy định số 196-QÄ/TW và Quyết định số 197-QÄ/TW để trình Ban Bí thÆ° vào đầu tháng 01/2022.

*Các văn bản, ná»™i dung cần tuyên truyá»n, phổ biến, quán triệt

– HÆ°á»›ng dẫn số 05-HD/BTGÄUK, ngày 13/12/2021 của Ban Tuyên giáo Äảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Æ°Æ¡ng vá» tuyên truyá»n Kết quả Há»™i nghị lần thứ tÆ° Ban Chấp hành Trung Æ°Æ¡ng Äảng khóa XIII (File HÆ°á»›ng dẫn đính kèm).

III – THÔNG TIN Ná»”I BẬT CỦA TẬP ÄOÀN

*TKV & mục tiêu năm 2022: “An toàn – Phát triển – Hiệu quảâ€

Theo báo cáo đánh giá kết quả thá»±c hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diá»…n biến phức tạp, ảnh hưởng lá»›n đến hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh, Ä‘á»i sống của ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng cùng vá»›i thị trÆ°á»ng tiêu thụ khó khăn, có thá»i Ä‘iểm than tồn kho cao… Tập Ä‘oàn đã có các giải pháp, Ä‘iá»u hành thá»±c hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ kép: Phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, đã chăm lo chu đáo cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, đặc biệt ở các khu tập thể, bố trí Ä‘Æ°a đón công nhân vá» quê trong các dịp nghỉ lá»…, tết; chia sẻ, há»— trợ công tác phòng chống dịch của Chính phủ và các địa phÆ°Æ¡ng.

Năm 2021 cÅ©ng được đánh giá là má»™t năm thành công nhất của TKV trong 10 gần đây. Tập Ä‘oàn đã thá»±c hiện thành công phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 sá»›m cho 100% cán bá»™, ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng đủ Ä‘iá»u kiện; đồng thá»i hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 8-10% so vá»›i năm 2020, đặc biệt là sản xuất cÆ¡ khí, khoáng sản. Việc làm, thu nhập, Ä‘á»i sống ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng được đảm bảo. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập Ä‘oàn năm 2021: doanh thu toàn Tập Ä‘oàn Æ°á»›c đạt 128,6 ngàn tá»· đồng, đạt 104% KH năm; than nguyên khai sản xuất 39 triệu tấn, đạt 101% KH năm; than sạch thành phẩm 40,27 triệu tấn, đạt 105% KH năm, tại Quảng Ninh 39 triệu tấn, tăng hÆ¡n 2 triệu tấn so vá»›i kế hoạch; than tiêu thụ 44,02 triệu tấn, đạt 105% KH năm và bằng 06% so vá»›i cùng kỳ 2020; tiá»n lÆ°Æ¡ng bình quân 13 triệu đồng/ngÆ°á»i/tháng, bằng 100% kế hoạch, trong đó sản xuất than 14 triệu đồng/ngÆ°á»i/tháng; ná»™p ngân sách nhà nÆ°á»›c Æ°á»›c đạt 18,45 ngàn tá»· đồng, bằng 103% kế hoạch, tại Quảng Ninh Æ°á»›c đạt 14,5 ngàn tá»· đồng, bằng 104% KH năm và bằng 103% thá»±c hiện 2020… Äó là những kết quả đáng ghi nhận của tinh thần Ä‘oàn kết, vượt khó, phát huy truyá»n thống 85 năm “Ká»· luật và Äồng tâm†của giai cấp công nhân má», của ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng trong toàn Tập Ä‘oàn.

Vá» kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Tập Ä‘oàn tiếp tục thá»±c hiện mục tiêu của Chính phủ năm 2022 – thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và duy trì, đẩy mạnh sản xuất, thá»±c hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm. Mục tiêu chung của Tập Ä‘oàn là: “An toàn – Phát triển – Hiệu quảâ€, tiếp tục siết chặt ká»· cÆ°Æ¡ng, tăng cÆ°á»ng quản lý tài nguyên, ranh giá»›i má», an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bá»™; thá»±c hiện “thông minh hóa†trong quản lý và sản xuất; xây dá»±ng hệ sinh thái TKV, kinh tế tuần hoàn; đồng bá»™ phát triển các lÄ©nh vá»±c sản xuất kinh doanh trong toàn TKV để có hiệu quả cao nhất.

Các chỉ tiêu chính năm 2022: than nguyên khai sản xuất 39,1 triệu tấn; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất Ä‘iện 9,6 tá»· kWh…; doanh thu 131.600 tá»· đồng; tiá»n lÆ°Æ¡ng bình quân 13,636 triệu đồng/ngÆ°á»i/tháng…

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập Ä‘oàn, TKV tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bá»™ các giải pháp thá»±c hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo toàn và phát triển vốn. Thá»±c hiện tăng năng suất lao Ä‘á»™ng, tăng thá»i gian lao Ä‘á»™ng hữu ích trong ca sản xuất, giảm thá»i gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện Ä‘iá»u kiện làm việc, Ä‘i lại cho công nhân hầm lò, tiếp tục thá»±c hiện hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, sản xuất than chất lượng cao. Tiếp tục thá»±c hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất cÆ¡ khí, dịch vụ. Triển khai xây dá»±ng nhà ở cho công nhân, trÆ°á»›c mắt xây dá»±ng nhà ở cho công nhân Than Núi Béo trong năm 2022. Äẩy mạnh công tác đầu tÆ°, phát triển sản xuất, đặc biệt là các dá»± án khai thác hầm lò xuống sâu, dá»± án lá»™ thiên Bắc Bàng Danh. Tập trung thá»±c hiện ứng dụng KHCN, kinh tế số, xây dá»±ng má», nhà máy hiện đại, xanh, công suất cao, ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng có thu nhập cao.

Các cấp ủy Äảng, Công Ä‘oàn tăng cÆ°á»ng chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, tăng cÆ°á»ng kiểm tra, giám sát quyá»n lá»±c, phát hiện sá»›m và xá»­ lý các vi phạm, tiêu cá»±c. Tiếp tục thá»±c hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, thá»±c hiện quy hoạch, đào tạo, sá»­ dụng cán bá»™, xây dá»±ng Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát Ä‘á»™ng các phong trào thi Ä‘ua lao Ä‘á»™ng sản xuất sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lá»… lá»›n, các sá»± kiện trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

*05 sáng kiến của thợ mỠTKV được vinh danh tại Lễ tuyên dương 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Ngày 28/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Tại sự kiện, TKV đã có 05 sáng kiến được vinh danh, tuyên dương.

05 sáng kiến của thợ má» TKV được tuyên dÆ°Æ¡ng dịp này bao gồm: sáng kiến “Nghiên cứu, chỉ đạo lập biện pháp và chỉ đạo thi công khấu vượt phay lò chợ CGH 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/ năm đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản lượng TKV giao†của tác giả Phạm Thành Công – Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Má», Công ty CP than Hà Lầm vá»›i giá trị làm lợi trên 33,6 tá»· đồng; sáng kiến ‘Ứng dụng phần má»m nhật lệnh trá»±c tuyến thay thế nhật lệnh truyá»n thống trong sản xuất†của tác giả Nguyá»…n Thanh Tuấn – Bí thÆ° Chi bá»™, Quản đốc Công trÆ°á»ng xúc, Công ty CP than Äèo Nai; sáng kiến “Sá»­ dụng tro bay sau tuyển tại công Ä‘oạn nghiá»n xi măng†của tác giả Trần Việt CÆ°á»ng – Giám đốc Công ty CP Xi măng Quán Triá»u, Tổng Công ty Công nghiệp Má» Việt Bắc; sáng kiến “Nghiên cứu sá»­ dụng nấm gió dạng mÅ©i tên thay nấm gió dạng tròn cho lò hÆ¡i các nhà máy nhiệt Ä‘iện Cao Ngạn, SÆ¡n Äá»™ng của Tổng công ty Äiện lá»±c†của tác giả Nguyá»…n Mạnh CÆ°á»ng – Phó phòng kỹ thuật, Tổng Công ty Äiện lá»±c – TKV và sáng kiến “Sá»­ dụng 100% hÆ¡i nÆ°á»›c tá»± sinh của lò sinh khí để làm chất khí hóa và sấy sứ cho hệ thống lá»c bụi tÄ©nh Ä‘iện†của tác giả Nguyá»…n Văn Phòng – Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Äồng.

Äây là 05 trong tổng số hÆ¡n 4000 sáng kiến đến từ 66 Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c TKV đóng góp hưởng ứng chÆ°Æ¡ng trình “75 Nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển†do Tổng Liên Ä‘oàn Lao Ä‘á»™ng Việt Nam phát Ä‘á»™ng từ tháng 02-05/2021. 05 sáng kiến được tuyên dÆ°Æ¡ng là 5 Ä‘iển hình tiêu biểu, mang lại giá trị làm lợi lá»›n, đại diện cho những giá trị tốt đẹp, tinh thần chinh phục những đỉnh cao và cụ thể nhất là mang lại năng suất lao Ä‘á»™ng cao hÆ¡n và công việc thuận lợi hÆ¡n cho chính bản thân các tác giả và đồng nghiệp xuất phát từ thá»±c tiá»…n lao Ä‘á»™ng, há»c tập, công tác của những ngÆ°á»i thợ má» TKV.

*Các đơn vị Khoáng sản của TKV tại Lào Cai đóng góp ngân sách bình quân hơn 790 tỷ đồng/năm

Ngày 21/12, tại Lào Cai, Tập Ä‘oàn có buổi làm việc vá»›i Ban ThÆ°á»ng vụ Tỉnh uá»·, UBND tỉnh Lào Cai vá» tình hình hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh năm 2021; phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng, nhiệm vụ năm 2022 và những kiến nghị, Ä‘á» xuất tháo gỡ khó khăn, vÆ°á»›ng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c Tổng công ty Khoáng sản – TKV trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 3 Ä‘Æ¡n vị được TKV giao quản lý, vận hành, khai thác, chế biến khoáng sản, cung ứng vật liệu nổ và dịch vụ nổ mìn gồm: Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, Công ty Cổ phần Äồng Tả Phá»i và Công ty Công nghiệp Hóa chất má» Tây Bắc. Thá»i gian qua, các dá»± án của TKV được triển khai thá»±c hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến Ä‘á»™ và hiệu quả cao. Giá trị sản xuất công nghiệp của các Ä‘Æ¡n vị năm sau cao hÆ¡n năm trÆ°á»›c, trung bình 3 năm gần nhất đạt 3.979 tá»· đồng. Trong đó có khoảng trên 2.300 lao Ä‘á»™ng của các Ä‘Æ¡n vị là ngÆ°á»i địa phÆ°Æ¡ng. Äặc biệt, Tổng công ty Khoáng sản đã hoàn thành Dá»± án Mở rá»™ng, nâng cấp Nhà máy Luyện đồng II tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trở thành Ä‘iểm sáng trong đầu tÆ° của TKV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thÆ° Äảng ủy, Chủ tịch HÄTV Tập Ä‘oàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh: Trong suốt hÆ¡n 3 năm kể từ sau buổi làm việc giữa Tỉnh ủy Lào Cai vá»›i TKV năm 2018, Tỉnh cùng vá»›i TKV đã thá»±c hiện rất thành công và hiệu quả các công tác liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. TKV sẽ tiếp tục thá»±c hiện nghiêm túc các cam kết theo kết quả làm việc trÆ°á»›c đây giữa tỉnh Lào Cai vá»›i TKV, đặc biệt là đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản vá»›i việc Ä‘Æ°a vào hoạt Ä‘á»™ng Nhà máy Luyện đồng II tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Vá» tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện má»™t số dá»± án khai thác khoáng sản, Tập Ä‘oàn đã chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản phối hợp vá»›i địa phÆ°Æ¡ng bàn phÆ°Æ¡ng án sá»›m tháo gỡ khó khăn, vÆ°á»›ng mắc, đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện.

Cùng vá»›i phát triển sản xuất kinh doanh, Tập Ä‘oàn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã há»™i. Thá»i gian tá»›i, Tập Ä‘oàn sẽ phối hợp vá»›i tỉnh thá»±c hiện má»™t số dá»± án bệnh viện, trÆ°á»ng há»c, Ä‘Æ°á»ng giao thông, góp phần phát triển kinh tế – xã há»™i vùng đồng bào dân tá»™c thiểu số, vùng biên giá»›i của tỉnh thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc mà TKV dành tá»›i đồng bào, nhân dân tỉnh Lào Cai.

Bí thÆ° Äảng ủy, Chủ tịch HÄTV Tập Ä‘oàn Lê Minh Chuẩn mong muốn tiếp tục nhận được sá»± há»— trợ, tạo Ä‘iá»u kiện thuận lợi từ phía Tỉnh ủy, HÄND Tỉnh Lào Cai cho các Ä‘Æ¡n vị của Tập Ä‘oàn trong quá trình thá»±c hiện dá»± án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn trong thá»i gian tá»›i, nhất là vá»›i công tác quy hoạch sá»­ dụng đất, Ä‘á»n bù giải phóng mặt bằng tái định cÆ° của Tổng công ty Khoáng sản – TKV. Tiếp tục há»— trợ TKV trong công tác thăm dò, phát triển tài nguyên nhằm kịp thá»i phát triển má», cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho các nhà máy tuyển, luyện đồng đã được đầu tÆ° xây dá»±ng.

Bí thÆ° Tỉnh ủy Lào Cai Äặng Xuân Phong đánh giá cao sá»± đóng góp của các Ä‘Æ¡n vị thuá»™c Tập Ä‘oàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đối vá»›i giá trị sản lượng công nghiệp của tỉnh nói riêng và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung. Hầu hết các Ä‘Æ¡n vị Ä‘á»u sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao Ä‘á»™ng địa phÆ°Æ¡ng qua đó nâng cao trình Ä‘á»™ nhận thức, gia tăng thu dịch vụ cho các địa phÆ°Æ¡ng nÆ¡i có hoạt Ä‘á»™ng của các Ä‘Æ¡n vị. Tỉnh sẽ tiếp tục cùng TKV chỉ đạo các Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c rà soát đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện những ná»™i dung chÆ°a hoàn thành theo kết quả làm việc trÆ°á»›c đây giữa tỉnh Lào Cai vá»›i TKV. Xây dá»±ng chiến lược khai thác, chế biến và đặc biệt là chế biến sâu các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp thu hồi đất hiếm, pyrit trong quặng Ä‘uôi tại các xưởng tuyển Sin Quyá»n. Äầu tÆ° tuyến Ä‘Æ°á»ng tránh thay thế Tỉnh lá»™ 156 Ä‘i qua khu vá»±c mỠđồng Sin Quyá»n, Vi Kẽm trong năm 2021-2022.

Äồng chí Bí thÆ° Tỉnh ủy cÅ©ng chỉ đạo các cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị, địa phÆ°Æ¡ng liên quan phối hợp vá»›i các Ä‘Æ¡n vị thuá»™c Tập Ä‘oàn tập trung tháo gỡ khó khăn, vÆ°á»›ng mắc cho các công trình, dá»± án nhằm tạo Ä‘iá»u kiện tốt nhất cho các Ä‘Æ¡n vị thuá»™c TKV phát triển sản xuất kinh doanh. Äồng chí Bí thÆ° Tỉnh ủy Äặng Xuân Phong nhấn mạnh: Tạo Ä‘iá»u kiện cho các Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c TKV phát triển sản xuất kinh doanh chính là tạo sá»± phát triển cho Tỉnh. Äồng thá»i mong rằng, thá»i gian tá»›i, Tỉnh và TKV sẽ tiếp tục có sá»± phối hợp mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho TKV và sá»± phát triển kinh tế – xã há»™i cho tỉnh Lào Cai.

*Äồng hành vì mục tiêu phát triển của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh

Vừa qua, Tập Ä‘oàn đã có buổi làm việc Ban ThÆ°á»ng vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vá» tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021, tháo gỡ các khó khăn, vÆ°á»›ng mắc và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của TKV, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác Ä‘á»™ng nặng nỠđến hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh của Tập Ä‘oàn trên khắp các mặt, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh của Tập Ä‘oàn được duy trì ổn định và có tăng trưởng cao. Công tác phòng chống dịch Covid-19 của Tập Ä‘oàn trong thá»i gian qua rất thành công, đảm bảo thá»±c hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình má»›iâ€.

Có được kết quả đó, Tập Ä‘oàn nhận định là do tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách phòng, chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả, kịp thá»i, linh hoạt, sát vá»›i thá»±c tiá»…n. Sá»± ủng há»™ tạo Ä‘iá»u kiện của Tỉnh ủy, HÄND, UBND, các sở ban ngành của tỉnh và các địa phÆ°Æ¡ng thuá»™c tỉnh đã giúp TKV vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất và phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2022, lãnh đạo Tập Ä‘oàn nhận định rằng, tình hình dịch Covid-19 vẫn sẽ diá»…n biến phức tạp. Vá» trữ lượng than tại Quảng Ninh cần tiếp tục thăm dò, tÆ°á»ng minh; mặt khác, khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, suất đầu tÆ° tăng, chi phí tăng nhÆ°ng giá bán than cho Ä‘iện không theo giá thị trÆ°á»ng, thuế nhập khẩu than thấp… Do vậy, tỉnh và TKV cần tiếp tục tăng cÆ°á»ng công tác phòng chống dịch, xem xét, chấp thuận để các Ä‘Æ¡n vị thành viên TKV thá»±c hiện phÆ°Æ¡ng án bố trí, sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng trong trÆ°á»ng hợp doanh nghiệp có ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng nhiá»…m vi rút SARS-CoV-2, cho phép F1 được tiếp tục làm việc; cần có sá»± chỉ đạo, tạo Ä‘iá»u kiện của tỉnh liên quan đến công tác quản lý rừng khi thá»±c hiện thăm dò than; phối hợp báo cáo Chính phủ Ä‘iá»u chỉnh giá bán than; chỉ đạo di chuyển nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng; dá»± án khoáng nóng của Công ty CP Äịa chất má»â€¦

Kết luận há»™i nghị, đồng chí Nguyá»…n Xuân Ký, Ủy viên Trung Æ°Æ¡ng Äảng, Bí thÆ° Tỉnh ủy, Chủ tịch HÄND tỉnh đánh giá cao sá»± hợp tác, đồng hành của TKV vì mục tiêu chung xây dá»±ng phát triển ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2021, TKV đã ná»— lá»±c hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần cùng tỉnh thá»±c hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đóng góp lá»›n ngân sách cho tỉnh, chiếm 40% ngân sách thu ná»™i địa trong khi các ngành du lịch, dịch vụ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bí thÆ° Tỉnh ủy Nguyá»…n Xuân Ký khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Quảng Ninh và ngành Than, đặc biệt càng trong khó khăn thì tinh thần “Ká»· luật và Äồng tâm†càng được công nhân, cán bá»™ ngành Than cÅ©ng nhÆ° cán bá»™, chiến sÄ©, nhân dân toàn tỉnh phát huy, trở thành cá»™i nguồn sức mạnh để Quảng Ninh và ngành Than đạt những thành tích, kết quả quan trá»ng.

Vá» nhiệm vụ trá»ng tâm trong năm 2022, đồng chí Bí ThÆ° Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch còn nhiá»u khó khăn, thách thức. Do vậy tỉnh và ngành Than tiếp tục thá»±c hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, tiếp tục tiêm vắc xin mÅ©i 3 phòng Covid-19 cho ngÆ°á»i dân và cho công nhân ngành Than. Nhất trí vá»›i các Ä‘á» nghị của TKV vỠđầu tÆ° dá»± án khoáng nóng phục vụ cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng và ngÆ°á»i dân; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp di chuyển nhà máy Nam Cầu Trắng hết quý II/2022 hoàn thành; công tác quản lý, sá»­ dụng đất Ä‘ai, thăm dò tài nguyên gắn vá»›i quản lý, bảo vệ rừng; vá» giá bán than…

Tỉnh tiếp tục tạo Ä‘iá»u kiện tốt nhất để ngành Than tăng cÆ°á»ng các nguồn lá»±c cho đầu tÆ° phát triển, trong quy hoạch phát triển ngành Than bá»n vững gắn vá»›i bảo vệ môi trÆ°á»ng; khai thác tối Ä‘a cÆ¡ há»™i thị trÆ°á»ng để tăng tối Ä‘a sản lượng than sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu và nhập khẩu, trong đó phấn đấu sản xuất than sạch năm 2022 đạt khoảng 48 triệu tấn để cùng tỉnh thá»±c hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã há»™i. Tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của công nhân má», của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh, quan tâm phúc lợi xã há»™i, an sinh xã há»™i. TrÆ°á»›c mắt, cần sá»›m xây dá»±ng nâng cấp Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh trở thành công trình có ý nghÄ©a phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tốt nhất cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng ngành Than và nhân dân toàn tỉnh.

Trong công tác xây dá»±ng Äảng, tiếp tục phát huy Ä‘oàn kết, dân chủ, ká»· cÆ°Æ¡ng, đổi má»›i sáng tạo nhằm nâng cao năng lá»±c lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Äảng của ngành Than đáp ứng yêu cầu đổi má»›i; quan tâm xây dá»±ng giai cấp công nhân ngành Than gắn vá»›i phát triển lá»±c lượng lao Ä‘á»™ng đáp ứng yêu cầu sản xuất, thích ứng vá»›i Ä‘iá»u kiện má»›i, xây dá»±ng TKV phát triển vững mạnh và xây dá»±ng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

*Thợ mỠTKV giành 18 huy chương tại Kỳ thi Kỹ năng nghỠQuốc gia lần thứ 12 năm 2021

Trong Kỳ thi Kỹ năng nghỠQuốc gia lần thứ 12 diễn ra từ ngày 6/12/2021-13/12/2021, thợ mỠTKV đã hoàn thành tốt các phần thi và giành được tổng số 18 huy chương.

Tại Há»™i đồng thi Quốc gia số 5 (Tập Ä‘oàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) vá»›i tổng số 47 thí sinh đến từ các Ä‘Æ¡n vị sản xuất hầm lò, xây dá»±ng má» hầm lò và TrÆ°á»ng Cao đẳng TKV dá»± thi 3 nghá» má» hầm lò gồm: Kỹ thuật khai thác má» hầm lò, kỹ thuật Xây dá»±ng má» hầm lò và kỹ thuật CÆ¡ Ä‘iện má» hầm lò, TKV đã có 18 thí sinh giành được huy chÆ°Æ¡ng các loại; trong đó có 5 huy chÆ°Æ¡ng vàng, 7 huy chÆ°Æ¡ng bạc và 6 huy chÆ°Æ¡ng đồng. Các Ä‘Æ¡n vị có số thí sinh đạt thành tích cao nhÆ°: TrÆ°á»ng Cao đẳng TKV (03 huy chÆ°Æ¡ng vàng, 04 huy chÆ°Æ¡ng đồng); Công ty CP Than Vàng Danh (01 huy chÆ°Æ¡ng vàng, 03 huy chÆ°Æ¡ng bạc)… Ngoài ra, có 6 thí sinh được công nhận chứng chỉ kỹ năng nghá» xuất sắc cho cả ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng dá»± thi Ä‘Æ¡n lẻ và ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng dá»± thi theo Ä‘á»™i.de meest betrouwbare verkoper

Có thể khẳng định, đây là kỳ thi Quốc gia thành công của những ngÆ°á»i thợ má», của Tập Ä‘oàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh khi kỳ thi năm nay chịu tác Ä‘á»™ng của rất nhiá»u yếu tố khách quan cản trở và gặp nhiá»u khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh. Trong khi nhiá»u Ä‘Æ¡n vị đăng cai trên cả nÆ°á»›c Ä‘á» nghị lùi thá»i gian tổ chức thi và nhiá»u nghá» phải thá»±c hiện thi theo hình thức trá»±c tuyến thì TrÆ°á»ng Cao đẳng TKV đã chủ Ä‘á»™ng và linh hoạt thá»±c hiện các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ cÆ¡ sở vật chất, thiết bị, phục vụ và tổ chức tốt các hoạt Ä‘á»™ng của kỳ thi má»™t cách an toàn và hiệu quả; để lại dấu ấn và nhiá»u cảm xúc cho các thí sinh tham gia dá»± thi.

Các thí sinh, ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng đạt huy chÆ°Æ¡ng và được công nhận kỹ năng nghá» xuất sắc thông qua kỳ thi là má»™t cÆ¡ há»™i quý báu để há»c tập, bổ sung, trau dồi kinh nghiệm, tay nghá» trong má»™t đấu trÆ°á»ng lá»›n, thể hiện trình Ä‘á»™, năng lá»±c, kỹ năng nghá» của Ä‘á»™i ngÅ© thợ má» TKV.

*Nhiá»u chính sách thu hút lao Ä‘á»™ng trong năm 2022

Tập Ä‘oàn sẽ có nhiá»u chính sách nhằm thu hút và chuẩn bị nguồn nhân lá»±c phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức nhân sá»± TKV, hiện lao Ä‘á»™ng toàn Tập Ä‘oàn là 94.900 ngÆ°á»i, giảm 909 ngÆ°á»i so vá»›i đầu năm, thá»±c hiện được mục tiêu Ä‘á» ra là lao Ä‘á»™ng cuối năm không vượt quá 95 nghìn ngÆ°á»i. Tiá»n lÆ°Æ¡ng bình quân gần 13 triệu đồng/ngÆ°á»i/tháng, bằng 100% kế hoạch đặt ra. Năm 2021, TKV tuyển được 3.300 há»c sinh các nghá» má» hầm lò (đạt 78% kế hoạch), trong đó há»c sinh theo há»c trình Ä‘á»™ trung cấp đạt 1.300 há»c sinh. NhÆ° vậy, mặc dù không đạt kế hoạch tuyển sinh đặt ra nhÆ°ng chất lượng đầu vào lại tăng 50% so vá»›i năm 2020. Nguyên nhân cÅ©ng được xác định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác xúc tiến tuyển sinh và thủ tục nhập há»c gặp nhiá»u khó khăn. Bên cạnh đó, má»™t phần do yêu cầu nâng cao chất lượng đầu vào Ä‘ang được đẩy mạnh theo chỉ đạo của TKV.

Äể thu hút được nhiá»u lao Ä‘á»™ng, năm 2022, TKV sẽ thá»±c hiện nhiá»u giải pháp vá» tuyển sinh, đào tạo nhÆ° tăng chế Ä‘á»™ Æ°u đãi đối vá»›i há»c sinh theo há»c trình Ä‘á»™ trung cấp má» hầm lò để thu hút nhân lá»±c ở khu vá»±c Äồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bá»™. Bổ sung chi phí đào tạo liên thông và tiá»n lÆ°Æ¡ng trong thá»i gian đào tạo liên thông ngoài Ä‘Æ¡n giá khoán các công Ä‘oạn tổng hợp sản xuất than.

Cùng vá»›i đó, Tập Ä‘oàn sẽ Ä‘iá»u chỉnh lại mức tiá»n lÆ°Æ¡ng của cÆ¡ Ä‘iện hầm lò. Theo đó, đối vá»›i thợ lành nghá» (thợ cả) tiá»n lÆ°Æ¡ng tháng tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng mức tiá»n lÆ°Æ¡ng bình quân của công nhân khai thác, đào lò bằng công nghệ cÆ¡ giá»›i hóa, được áp dụng mức lÆ°Æ¡ng má»›i là 21,2 triệu, tăng hÆ¡n 4,3 triệu đồng/tháng so vá»›i mức trÆ°á»›c đây. Thợ cÆ¡ Ä‘iện thÆ°á»ng trá»±c sá»­a chữa là hÆ¡n 19 triệu đồng/tháng, tăng 2,4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, để khuyến khích lao Ä‘á»™ng có trình Ä‘á»™ trung cấp nghá» trở lên, đối vá»›i thợ khai thác hầm lò sẽ được tăng lÆ°Æ¡ng từ 1-5 triệu đồng/ngÆ°á»i/tháng. Riêng thợ lành nghá», thợ cÆ¡ Ä‘iện thÆ°á»ng trá»±c sá»­a chữa trong hầm lò có trình Ä‘á»™ cao đẳng trở lên sẽ được khuyến khích tiá»n lÆ°Æ¡ng tăng từ 1-5 triệu đồng/tháng. Thợ cÆ¡ Ä‘iện vận hành thiết bị hầm lò có trình Ä‘á»™ trung cấp trở lên được khuyến khích tiá»n lÆ°Æ¡ng 2 triệu đồng/ngÆ°á»i/tháng. Ngoài ra, đẩy mạnh thá»±c hiện nhóm giải pháp vá» truyá»n thông, tuyên truyá»n, quảng báo hình ảnh qua các kênh thông tin, kênh truyá»n thông chính thống của Tập Ä‘oàn, các trang mạng xã há»™i vá»›i chủ Ä‘á» tuyển sinh thợ lò, tuyên truyá»n “ngÆ°á»i thá»±c, việc thá»±c†vá» những lao Ä‘á»™ng xuất sắc có thu nhập cao gắn vá»›i địa bàn tuyển sinh; tuyên truyá»n, quảng báo các hoạt Ä‘á»™ng há»— trợ an sinh xã há»™i của TKV và các Ä‘Æ¡n vị tại các địa phÆ°Æ¡ng…

Năm 2022, Tổng Giám đốc Tập Ä‘oàn Äặng Thanh Hải Ä‘á» nghị, các Ä‘Æ¡n vị cần tiếp tục tăng cÆ°á»ng giữ chân ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, quan tâm thá»±c hiện những vấn Ä‘á» thiết thá»±c, cụ thể cho công nhân nhÆ° tiá»n lÆ°Æ¡ng, tiá»n thưởng, Ä‘iá»u kiện làm việc, Ä‘i lại, ăn ở, xây dá»±ng nhà ở cho công nhân… đáp ứng mong muốn chính đáng của ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng. Trong năm 2022, cần triển khai xây dá»±ng nhà ở tập thể cho công nhân Than Núi Béo, xây dá»±ng nhà ở theo hÆ°á»›ng đầy đủ tiện nghi, có thể chuyển đổi công năng từ nhà ở tập thể sang há»™ gia đình. TrÆ°á»ng Cao đẳng TKV và các Ä‘Æ¡n vị tiếp tục có các giải pháp, tập trung tháo gỡ giảm tá»· lệ há»c sinh bá» há»c, công nhân bá» việc. Làm tốt công tác tÆ° tưởng, bố trí xe Ä‘Æ°a đón công nhân vá» nghỉ dịp Tết dÆ°Æ¡ng lịch 2022 và Tết nguyên đán Nhâm Dần. Công tác tuyên truyá»n cần có sá»± thống nhất, tuyên truyá»n vá» sản xuất, chăm lo, đãi ngá»™ ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, ứng xá»­ vá»›i ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, trân trá»ng ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng. Äặc biệt là cần nâng cao thá»i gian hữu ích trong ca làm việc, rút ngắn thá»i gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thá»i gian Ä‘i lại, chuẩn bị sản xuất.

Vá» các giải pháp dài hạn, Tổng Giám đốc Tập Ä‘oàn Äặng Thanh Hải Ä‘á» nghị thá»±c hiện chế Ä‘á»™ tiá»n lÆ°Æ¡ng là giải pháp căn cÆ¡. Công tác tuyển dụng cần có sá»± phối hợp chặt chẽ giữa TrÆ°á»ng Cao đẳng TKV và các công ty, thá»­ nghiệm đào tạo theo hình thức “truyá»n nghá»â€; tiếp tục cải thiện Ä‘iá»u kiện làm việc, Ä‘i lại tối Æ°u nhất cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng. Äồng thá»i lÆ°u ý các Ä‘Æ¡n vị, năm 2022 sản lượng tăng, do vậy các Ä‘Æ¡n vị chủ Ä‘á»™ng cố gắng không để thiếu lao Ä‘á»™ng phục vụ cho sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sản lượng được giao.

IV – MỘT Sá» VÄ‚N BẢN CHỈ ÄẠO CỦA ÄẢNG ỦY TẬP ÄOÀN

– Chỉ thị số 20-CT/ÄU, ngày 16/12/2021 của Ban ThÆ°á»ng vụ Äảng ủy Tập Ä‘oàn vá» tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trong Tập Ä‘oàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

– Sao lục số 573-SL/ÄU, ngày 22/12/2021 HÆ°á»›ng dẫn số 02-HD/UBKTTW thá»±c hiện Quy định vá» những Ä‘iá»u đảng viên không được làm.

– Kế hoạch số 578-KH/ÄU, ngày 27/12/2021 triển khai Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bá»™ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thÆ°./.

BAN TUYÊN GIÃO – TRUYỀN THÔNG – QUAN HỆ CỘNG Äá»’NG TKV

Các mục khác