Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2022

I – ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

– Cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Ukraine

 Saudi Arabia và Nhật Bản tăng cường hợp tác nhằm ổn định thị trường dầu mỏ

– Giá than đá có thể vượt ngưỡng 500 USD/tấn trong năm 2022

– Các cường quốc thúc đẩy hợp tác về không gian vũ trụ

– EU kiềm chế sự thống trị của các tập đoàn công nghệ

– Nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu đang cận kề

             (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế – Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

*Bộ Chính trị họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 11/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị.

Cuộc họp cho ý kiến về các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020; Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Về Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá mục tiêu của Nghị quyết đã cơ bản được hoàn thành; khẳng định Nghị quyết số 21-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của vùng, đóng góp quan trọng và thành tựu chung của cả nước thời gian qua.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với tư duy, quan điểm, tầm nhìn phù hợp bối cảnh mới, nhằm đưa ra các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW thời gian qua, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Nghị quyết của Bộ Chính trị phải thể hiện những định hướng tư tưởng chỉ đạo về tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, không đi vào chi tiết, cụ thể; cần thiết phải ra nghị quyết, khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của khu vực kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long. Việc ra nghị quyết mới sẽ tạo được một bước chuyển biến mới, khí thế mới, bộ mặt mới với nhiều đóng góp mới cho đất nước trong giai đoạn tới.

Về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Ban Nội chính Trung ương trình; Bộ Chính trị đã thống nhất đánh giá về một số kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 5 năm thực hiện Kết luận, trong đó đánh giá công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí được quan tâm, có bước đột phá trong phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí dần đi vào nề nếp, hiệu quả hơn. Bộ Chính trị nhất trí về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; xây dựng Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, trên cơ sở đó, xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng, chống lãng phí…

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất và kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 07-QĐ/TW và Quy định số 102-QĐ/TW, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới được ban hành; bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy định về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm gồm 4 chương, 58 điều. Chương I: Quy định chung; Chương II: Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Chương III: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Chương IV: Điều khoản thi hành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đây là những vấn đề, nội dung quan trọng, cụ thể và đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị…

*Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm (từ ngày 10 – 24/3/2022), tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với 15 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và quyết định một số vấn đề lớn thuộc thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc phiên họp, cùng với việc nêu bật những nội dung được thảo luận, quyết định tại phiên họp về công tác lập pháp, việc xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành 1 ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực là công thương và tài nguyên, môi trường. Qua thống kê cho thấy dù chỉ tiến hành một ngày nhưng người tham gia chất vấn và tranh luận rất đông đảo với 48 đại biểu tham gia chất vấn và 10 đại biểu tiến hành tranh luận.

Cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và nhiều vị Bộ trưởng đã tham gia trả lời chất vấn, làm rõ được nhiều vấn đề về thực trạng, đi đến cùng các sự việc và đề xuất ra được nhiều các kiến nghị, các giải pháp, đảm bảo tính khả thi và thiết thực. Kết thúc hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và đồng tình nhất trí rất cao ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành và thành viên Chính phủ cần thực hiện quyết liệt, triển khai ngay những nội dung đã cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri cả nước. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được quyết định trong nghị quyết, chủ động tổ chức các phiên giải trình về lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đồng bào, cử tri và Nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, toàn bộ các nội dung của phiên họp cơ bản thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian họp rút được ngắn 1 ngày so với dự kiến ban đầu do một số nội dung phải rút ra khỏi chương trình. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, các ngành, các cơ quan của Quốc hội lưu ý khắc phục vấn đề này. Theo đó, phải đảm bảo được đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ thì mới đề xuất đưa vào chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh trường hợp đưa vào chương trình phiên họp nhưng đến khi khai mạc xong lại trình là chưa có đủ thời gian thẩm tra hoặc chưa có tài liệu để thẩm tra.

Dự kiến khối lượng công việc tại phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022) là rất nặng nề. Để tập trung cao độ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, tinh thần là vừa phải khẩn trương ban hành tất cả các thông báo, kết luận, Nghị quyết đã được thông qua, đồng thời vừa phải chuẩn bị tích cực cho phiên họp thứ 10 tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

*Việt Nam kêu gọi các bên giảm căng thẳng, sớm tìm ra giải pháp hòa bình

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình tại Ukraine hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam chia sẻ quan điểm của ASEAN trong Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN về tình hình Ukraine ngày 26/2 cũng như trong phát biểu của Trưởng phái đoàn Việt Nam ở Liên hợp quốc tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 01/3.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam hết sức quan ngại về tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tránh gây thương vong và tổn thất cho dân thường. Việt Nam kêu gọi các bên giảm căng thẳng, sớm tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Liên quan tới việc triển khai sơ tán người Việt ở Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân, bảo vệ an toàn tối đa tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam, trụ sở và thành viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine. Trong những ngày qua, các bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước: Ba Lan, Nga, Rumania, Hungary, Slovakia phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các phương án bảo hộ công dân, bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam.

Tính đến ngày 17/3/2022, Việt Nam đã tổ chức được 5 chuyến bay đưa 1.385 người Việt Nam và gia đình từ Ukraine sơ tán sang Romania và Ba Lan về nước an toàn. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, đến ngày 17/3/2022, còn khoảng hơn 300 người Việt Nam tại Ukraine tập trung tại các thành phố Donestk, Lugan, Chernigov, Kherson, Kharkov và Odessa. Hầu hết đây là những người đã định cư lâu dài, có công việc làm ăn, nhà cửa, tài sản ở Ukraine, chưa có nguyện vọng sơ tán sang các nước lân cận hoặc về Việt Nam.

Riêng tại thành phố Mariupol – nơi diễn ra xung đột căng thẳng, có khoảng 80 người Việt Nam. Các Cơ quan đại diện Việt Nam đã cử cán bộ ra sát biên giới để sẵn sàng đón và hỗ trợ bà con. Đến ngày 18/3/2022, 45 người đã được sơ tán an toàn; 35 người còn lại hiện đang an toàn và giữ liên lạc với Đại sứ quán.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga và Ukraine tiếp tục thúc đẩy các cơ quan chức năng của Nga và Ukraine trong việc phối hợp tạo hành lang an toàn cho những người Việt Nam còn lại ở Mariupol cũng như các thành phố khác ở Ukraine sơ tán đến nơi an toàn.

II – TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

*Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW và Quy định số 57-QĐ/TW

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kết nối trực tuyến tham dự các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị của Ban Tổ chức Trung ương.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Quán triệt Quy định 58 của Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, về cơ bản, Quy định gồm 6 Chương, 22 Điều, giảm 3 Điều do với Quy định số 126 trước đây. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã nhấn mạnh 7 điểm mới về nội dung của Quy định 58.

Các địa phương và các đại biểu có mặt tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đã cho nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Hướng dẫn, đặc biệt về các phần: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; những vấn đề liên quan đến chế độ cũ; những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, hồ sơ, lý lịch, những yếu tố liên quan đến nước ngoài; vấn đề chính trị nội bộ liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề hệ trọng, đòi hỏi sự chặt chẽ, cẩn trọng để đảm bảo vấn đề chính trị nội bộ không chỉ cho Đảng mà còn là sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên.

Hiện nay riêng về vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ có những văn bản của Đảng hết sức quan trọng cần phải được tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện để tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, rõ về mặt quan điểm trước khi đi vào xử lý những vấn đề thực tiễn cụ thể như: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay; Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay…

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi lại các kiến nghị, đề xuất bằng văn bản để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo và nhanh chóng ban hành Hướng dẫn nhằm tạo sự thống nhất với Quy định 58. Quá trình triển khai các quy định, hướng dẫn, nếu có vấn đề thực tiễn phát sinh, đề nghị các đơn vị có phản hồi để Ban Tổ chức Trung ương kịp thời báo cáo Tiểu Ban Chính trị nội bộ Trung ương và Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Tại Hội nghị trực tuyến Quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu đặt vấn đề tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, công tác đào tạo lý luận chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ. Lần đầu tiên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Ban Bí thư ban hành Quy định 57 thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc cụ thể hoá, đảm bảo sự đồng bộ công tác đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và phù hợp với tình hình mới.

Quy định 57 có 06 điểm đột phá, cụ thể, đồng bộ, xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị ở từng cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác đào tạo lý luận chính trị. Bởi vậy, mục đích của Hội nghị là để thống nhất việc lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị ở cả 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp). Việc quán triệt Quy định sẽ tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, quan điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo lý luận chính tri, đáp ứng yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có một vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương khoá XIII đã sớm ban hành Quy định 57. Đây là vấn đề hết sức cần thiết, thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong việc tổ chức thực hiện Quy định, đồng chí Hoàng Đăng Quang đặc biệt lưu ý, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện Quy định.

*Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng uỷ Khối

Ngày 17/3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng uỷ Khối đã công bố Quyết định số 473-QĐ/ĐUK, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gồm 19 đồng chí, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Ban Dân vận Đảng ủy Khối là Cơ quan thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo. Quyết định này thay thế Quyết định số 71-QĐ/ĐUK ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động nắm tình hình, kịp thời lên các phương án linh hoạt trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; triển khai một số giải pháp nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối, quảng bá sản phẩm dịch vụ để các đơn vị tích cực sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tăng cường quảng bá thương hiệu, các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các Hội chợ triển lãm trong nước, hưởng ứng các chương trình ủng hộ, đưa hàng tiêu dùng về các vùng sâu, vùng xa… tham gia các giải thưởng có uy tín, chất lượng để tôn vinh và nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng cũng như uy tín của doanh nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai các nội dung Cuộc vận động theo Thông báo 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong hưởng ứng Cuộc vận động; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam thông qua việc lựa chọn, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt.

Theo Báo cáo tại Hội nghị Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Đảng ủy Khối; ban hành Chương trình công tác năm 2022.

Trong chương trình công tác của các đảng ủy trực thuộc đều có nội dung triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo người đứng đầu doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội bám sát nhiệm vụ của cấp ủy triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Chỉ thị 09-CT/ĐUK gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung QCDC ở cơ sở theo tinh thần Nghị định 145/2020/NĐ-CP  phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, đơn vị. Thực hiện việc kiện toàn ban chỉ đạo khi có sự thay đổi về nhân sự, đến thời điểm 31/12/2021 có 02 đảng ủy kiện toàn, bổ sung thành viên ban chỉ đạo.

Công tác tuyên truyền, quán triệt về QCDC ở cơ sở đã được các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện gắn với triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cấp mình. Trong năm 2021, các doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt được 1.674 buổi cho hơn 106.498 lượt cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia dưới nhiều hình thức như: hội nghị giao ban, trực tuyến, lồng ghép sinh hoạt Đảng, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, đăng tải trên trang thông tin nội bộ hoặc các ứng dụng công nghệ.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 09-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 01-QĐi/ĐUK, ngày 07/5/2018 về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác chỉ đạo và triển khai; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trong lĩnh vực mình được phân công phụ trách nhằm chia sẻ kinh nghiệm. Kịp thời tham mưu khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nữa. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới. Lồng ghép tuyên truyền về Cuộc vận động thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm phát huy tính sáng tạo, thi đua nâng cao tay nghề, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tích cực nêu gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, khai thác tối đa thị trường trong nước. Ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối góp phần làm cho Cuộc vận động thật sự thiết thực và hiệu quả…

Đối với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục nghiên cứu ban hành chỉ thị (nghị quyết/kết luận) chuyên đề để đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở với những hình thức phù hợp theo đặc điểm, tình hình thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị. Tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc.

III – CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

*Đảng ủy Tập đoàn tham gia Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW

Trong 02 ngày 30 – 31/3/2022, Đảng ủy TKV đã tham gia Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 theo Quy định số 164-QĐ/TW do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Đảng ủy TKV, đại biểu tham dự hội nghị gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TKV, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TKV; Thành viên Hội đồng thành viên TKV và các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe chuyên đề “Những định hướng, chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” do PGS, TS Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày; chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới – cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước; tác động của tình hình thế giới hiện nay đến kinh tế Việt Nam” do TS Nguyễn Bình Giang – Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày.

*Các chi, đảng ủy cở sở trực thuộc Đảng bộ TKV tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Vừa qua, các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến, kết nối từ 02 điểm cầu chính là Đảng bộ Tổng công ty Điện lực – TKV và Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đến hơn 80 điểm cầu tại các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn với sự tham gia của hơn 3780 đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã truyền đạt các nội dung và những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cũng truyền đạt những nội dung Nghị quyết 22-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2022 của TKV là hoàn thành định hướng chiến lược và kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số của Ngành, từng bước số hóa dữ liệu điều hành sản xuất của Tập đoàn và các đơn vị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối mạng nội bộ diện rộng. Đến năm 2025, số hóa đạt 70% dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ và quy trình sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số từ Tập đoàn tới các đơn vị. Năm 2030, TKV phấn đấu hoàn thành 100% số hóa toàn bộ dữ liệu và quy trình nghiệp vụ trong điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành mô hình kết nối trao đổi thông tin số với Chính phủ số và các doanh nghiệp, đơn vị khác trong và ngoài nước…

*Đảng ủy TKV quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2022 của Đoàn Thanh niên TKV, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên TKV cùng đoàn kết tập trung trí tuệ, đề ra những giải pháp, hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị, theo từng thời điểm. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên thanh niên về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, hướng đến Hội nghị đại biểu ĐTN TKV đảm bảo các nội dung, thời gian theo chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ TKV. Thông qua các phong trào, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn những cá nhân ưu tú nhất, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đặc biệt là vào đợt kết nạp đảng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 – 25/5/2022). Giữ mối liên hệ mật thiết với tổ chức Đoàn tại địa phương trong các hoạt động phong trào thanh niên; giữ mối quan hệ công tác với chuyên môn, công đoàn và hệ thống chính trị cùng cấp để phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua lao động sản xuất hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tin tưởng với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và sự quyết tâm của tuổi trẻ, thời gian tới, Đoàn Thanh niên TKV sẽ có nhiều phong trào thiết thực, hoạt động ý nghĩa, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của TKV, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Tập đoàn đã tặng quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi nhánh Mỏ đồng Sin Quyền, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai, Công ty Khoáng sản 3 và Công ty CP Đồng Tả Phời với mong muốn động viên các thanh niên công nhân nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong lao động sản xuất. Các đại biểu và ĐVTN đã cùng tham gia công trình thanh niên trồng hơn 3000 cây xanh tại khai trường khu Đông Mỏ đồng Sin Quyền.

Cũng nằm trong chương trình, Đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ địa chất hy sinh trong tìm kiếm và bảo vệ mỏ đồng biên giới Sin Quyền, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

III – THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh làm việc với TKV

Ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã đi kiểm tra thực tế sản xuất hầm lò, công tác an toàn lao động, phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty than Hòn Gai và làm việc với Tập đoàn TKV.

Theo báo cáo của TKV, những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV đã chịu ảnh hưởng không nhỏ và gặp nhiều khó khăn khi có thời điểm thiếu lao động trầm trọng do số lượng công nhân mắc F0 tăng cao, giá vật tư, nhiên liệu tăng, than nhập khẩu khó khăn…

Trong bối cảnh đó, thực hiện kế hoạch SXKD và thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả, TKV và các đơn vị thành viên đã chủ động phòng chống dịch, bố trí các khu cách ly tập trung, tích cực điều trị F0 và có chế độ hỗ trợ cho các trường hợp F0, quan tâm chăm lo cho người lao động trong quá trình điều trị và sau khi khỏi bệnh để giữ sức lao động. Đồng thời, có phương án bố trí sản xuất phù hợp từng thời điểm để duy trì sản xuất. Các chỉ tiêu than khai thác, than chế biến đã hoàn thành đạt tiến độ kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Dự kiến kết quả hoạt động quý I/2022 của TKV: than nguyên khai sản xuất 10,37 triệu tấn, đạt 26,5% KHN, bằng 104,5% so với cùng kỳ; than sạch thành phẩm đạt 10,7 triệu tấn, bằng 27,6% kế hoạch và bằng 111% so cùng kỳ năm 2021; than tiêu thụ dự kiến thực hiện 11,46 triệu tấn, bằng 26,66% kế hoạch và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tiêu thụ trong nước đạt 11,2 triệu tấn, đạt 27,2% KHN và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2021, than xuất khẩu: 265 nghìn tấn bằng 14,72% kế hoạch và bằng 112,9% cùng kỳ 2021.

Để khắc phục những khó khăn và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, TKV tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; đẩy mạnh sản xuất than trong nước đáp ứng cho tiêu thụ; tăng cường đầu tư cơ giới hóa, hiện đại hóa, tin học hóa; tập trung thực hiện công tác phòng chống mưa bão, môi trường; tăng cường công tác quản trị, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị; đảm bảo ANTT, ATLĐ, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ…

Đối với công tác AT-VSLĐ, TKV đặc biệt quan tâm chú trọng đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, nâng cao mức độ an toàn và đầu tư các thiết bị an toàn hiện đại; tăng cường công tác kiểm tra, nhận diện, phòng ngừa, triệt tiêu nguy cơ tai nạn, sự cố; điều tra, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ. Tập đoàn đã chuẩn bị các điều kiện thực hiện “Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2022”, chỉ đạo điểm lễ phát động tại Công ty CP Than Hà Lầm và triển khai đồng loạt tại các đơn vị. Tập đoàn cũng quan tâm chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống người lao động, tăng tiền lương cho CNLĐ, tiền lương bình quân của toàn Tập đoàn đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, riêng thợ lò có mức lương gấp 1,9 lần so với các nhóm lao động khác…

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, TKV đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, các bộ ngành liên quan đề nghị với Chính phủ tăng giá bán than để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động; có cơ chế về xây dựng nhà ở cho CNLĐ, chính sách tiền lương…

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế sản xuất hầm lò, tìm hiểu công nghệ sản xuất, công tác AT-VSLĐ, về việc làm, thu nhập, đời sống của thợ lò và điều kiện làm việc, môi trường làm việc; đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên CNLĐ đang làm việc ở mức -220 dự án khai thác hầm lò Thành Công có công suất 1 triệu tấn/năm thuộc Công ty Than Hòn Gai. Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty, quý I/2022 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số ngày nghỉ Tết dài ngày, song Công ty đã nỗ lực thực hiện công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh sản xuất. Dự kiến kết thúc quý, Công ty hoàn thành đạt trên 30% KHN, công tác AT-VSLĐ được đặc biệt quan tâm chú trọng thực hiện tốt. Trong 2 năm 2020-2021 và quý I/2022 Công ty không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, điều kiện làm việc, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện…

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao kết quả đạt được của TKV nói chung, Than Hòn Gai nói riêng trong công tác phòng chống dịch và SXKD trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch và giá vật tư, nhiên liệu tăng cao. Ghi nhận TKV đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh SXKD, đặc biệt công tác AT-VSLĐ được đầu tư thích đáng, có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đến sự vào cuộc của chuyên môn, các đoàn thể. TKV cũng đặc biệt quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho người lao động. Đồng chí đề nghị, TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của địa phương về phòng chống dịch, chăm lo sức khỏe cho CNLĐ hậu Covid-19. Tiếp tục các giải pháp đảm bảo AT-VSLĐ, thực hiện Luật An toàn lao động; quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa, huấn luyện, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện AT-VSLĐ, xây dựng văn hóa ATLĐ tại doanh nghiệp; tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, thu hút lao động. Các vấn đề TKV đề nghị, Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận, nghiên cứu cùng với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết.

*Phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – thu nhập cao”

Ngày 18/3/2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 40/KHLT/TGĐ-CĐTKV về phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất than năm 2022.

Mục tiêu phát động đến toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”. Huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài Tập đoàn để gia tăng sản xuất, chế biến với sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Quyết liệt ngăn chặn các ca F0 lây lan tại đơn vị. Rà soát, phân loại các ca F0 theo tính chất công việc và tình trạng sức khỏe, người lao động là F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ bố trí phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nguyện vọng của người lao động.

Các đơn vị chủ động, linh hoạt, điều chỉnh và xây dựng các phương án, kịch bản sản xuất kinh doanh cho từng tuần, tháng, quý để phù hợp với tình hình lao động thực tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả, tiết kiệm. Phấn đấu hoàn thành và vượt từ 5-8% kế hoạch sản xuất từng tháng và trên 25% kế hoạch của quý.

Căn cứ vào kết quả SXKD của các đơn vị trong 6 tháng và cả năm 2022, ngoài khen thưởng theo Kế hoạch phối hợp kinh doanh hàng năm, Tập đoàn sẽ xét khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân là người lao động trực tiếp thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch về chuyên đề “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”.

*Xanh hóa môi trường khai thác mỏ, đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy

Ngày 17/3, tại Quảng Ninh, TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Môi trường TKV, năm 2021, TKV đã chi hơn 1.100 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), riêng vùng Quảng Ninh là 1.076 tỷ đồng. Đáng chú ý, TKV đã giám sát, đổ thải an toàn cho hơn 177 triệu m3 đất đá thải, trong đó riêng vùng Quảng Ninh trên 153 triệu tấn; trồng và cải tạo phục hồi môi trường được hơn 160 ha cây xanh các loại. Đồng thời, đầu tư hơn 253 tỷ đồng cho 39 công trình cải thiện môi trường, cảnh quan mặt bằng các khu vực sản xuất. Hiện, TKV đã có 50 trạm xử lý nước thải phục vụ đáp ứng công tác xử lý nước thải trong quá trình sản xuất than trước khi ra môi trường theo quy định. Tổng lượng nước thải mỏ đã qua xử lý trong năm 2021 đạt hơn 141 triệu m3; đầu tư các xe chuyên dùng, thiết bị phun sương dập bụi…

Năm 2022, thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trươngf, phát triển bền vững theo hướng kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, TKV sẽ tiếp tục triển khai các công trình cải thiện môi trường cảnh quan mặt bằng sản xuất của các đơn vị, khu vực bến cảng, chế biến than – khoáng sản, bao gồm 59 công trình chuyển tiếp và khởi công mới đã được phê duyệt, xử lý 156 triệu m3 nước thải mỏ, xử lý 3.800 tấn chất thải nguy hại và trồng mới 1 triệu cây xanh trên diện tích 210 ha…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Cường đánh giá cao và chúc mừng kết quả đạt được trong SXKD  và công tác môi trường của TKV năm 2021, đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chủ trương phát triển từ “nâu sang xanh” của tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn và các đơn vị đã luôn quan tâm chú trọng thực hiện công tác BVMT. Kết quả, thành tích đạt được là sự nỗ lực không ngừng của TKV trong công tác BVMT. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, thực hiện chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, đồng chí đề nghị TKV tiếp tục quan tâm thực hiện những quy định mới trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022, triển khai các chủ trương, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về BVMT. Tiếp tục thực hiện xử lý nước thải, đất đá thải, rác thải công nghiệp, trồng cây cải tạo hoàn nguyên môi trường, tái sử dụng nước thải, đất đá thải, đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ khai thác… Tăng cường hợp tác với các sở ngành và các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác BVMT trong sản xuất của TKV và sự phát triển KT-XH của Quảng Ninh.

Chúc mừng kết quả, thành tích đạt được trong công tác BVMT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của bộ máy làm công tác môi trường từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Để có được kết quả về môi trường như hôm nay là cả một quá trình TKV đã kiên trì thực hiện mục tiêu, các giải pháp trong công tác BVMT từ quy hoạch, thay đổi công nghệ, sắp xếp lại hệ thống kho, bến cảng xuất than, di chuyển các nhà máy tuyển, băng tải hóa vận chuyển than thay cho vận chuyển bằng ôtô và đường sắt, trồng cây cải tạo các bãi thải mỏ… góp phần làm thay đổi toàn diện, tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các khu vực sản xuất của TKV.

Thực hiện chiến lược phát triển của TKV, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị tiếp tục thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp về môi trường: Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất và đảm bảo môi trường; nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị về công tác môi trường; thực hiện chiến lược phát triển sản xuất gắn với chiến lược bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với quy hoạch phát triển ngành Than. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về công nghệ từ thiết kế, thi công, tạo ra “kinh tế tuần hoàn”, tái sử dụng nước thải, đất đá thải, tro xỉ thải, các giải pháp xanh hóa môi trường khai thác mỏ, đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy…

Phát biểu kết luận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị thuộc TKV tiếp tục thực hiện tốt các quy định pháp luật về môi trường cũng như các yêu cầu của địa phương về BVMT. Thực hiện nghiêm túc các cam kết về môi trường của TKV với địa phương, dành các nguồn lực cho công tác BVMT, tiếp tục trồng cây cải tạo hoàn nguyên môi trường, triển khai các giải pháp ngắn hạn và dài hạn về môi trường; thực hiện chiến lược phát triển của TKV gắn với chiến lược về môi trường, thực hiện tiêu chí “sáng – xanh – sạch” trong sản xuất; có phương án đối phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục đổi mới công nghệ sản xuất, thân thiện với môi trường; duy trì tốt công tác BVMT thường xuyên, xử lý các vấn đề về chống bụi, độ ồn, rác thải công nghiệp, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững…

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường năm 2021.

*TKV đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ

Bước vào năm 2022, trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, các đơn vị thành viên của TKV đã chủ động phương án phòng chống dịch, phối hợp với địa phương, bố trí các khu cách ly tập trung, tích cực điều trị F0 và có chế độ hỗ trợ cho các trường hợp F0, quan tâm chăm lo cho người lao động trong quá trình điều trị và sau khi khỏi bệnh để giữ sức lao động. Đồng thời, có phương án bố trí sản xuất phù hợp từng thời điểm để duy trì sản xuất.

Với tinh thần đáp ứng cao nhất sản lượng than cho điện và các khách hàng trong điều kiện nhu cầu than tăng cao, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa các nguồn lực cho sản xuất, không để đứt gẫy sản xuất ở bất cứ đơn vị nào; tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức khai thác than, tăng sản lượng than khai thác và huy động số than tồn kho để chế biến và pha trộn than; bố trí phương án sản xuất phù hợp theo từng thời điểm; vận động công nhân thêm ca, thêm giờ để tăng giờ làm việc, tăng thời gian làm việc hữu ích, nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng.

Mặc dù trong những tháng đầu năm, số ngày nghỉ Tết nhiều, số người lao động bị mắc Covid-19 trong các đơn vị khai thác than chiếm gần 50%, nhưng các chỉ tiêu than khai thác, chế biến than đã hoàn thành đạt tiến độ kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy cho biết, để đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ, TKV đã điều hành tăng sản lượng than nguyên khai sản xuất năm 2022 lên mức tối đa (gần 41 triệu tấn). Tuy nhiên, kể cả tăng sản lượng than nguyên khai sản xuất nhưng không có than nhập khẩu hoặc than nhập khẩu về chậm, chất lượng không đảm bảo thì việc cấp than cho các hộ điện sẽ khó khăn.

Kiểm tra sản xuất và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, chế biến tiêu thụ than tại các đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy chỉ đạo: “Để đảm bảo sản xuất và tăng sản lượng, các đơn vị phải bám sát và thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành của Tập đoàn từng tháng, từng quý. Các đơn vị hầm lò khắc phục các khó khăn về lao động, công nghệ, thiết bị…, tăng cường ứng dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao với mức cao nhất. Các đơn vị sản xuất lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương xuống moong đẩy mạnh ra than trước mùa mưa, thực hiện nghiêm kỹ thuật khai thác, đổ thải, chú trọng công tác làm đường mỏ, công tác ATLĐ, môi trường, phòng chống mưa bão. Cùng với tập trung cho sản xuất, các đơn vị huy động tối đa các nguồn than, sản phẩm đất đá lẫn than, đẩy mạnh chế biến, đảm bảo cơ cấu chủng loại than đáp ứng tối đa cho tiêu thụ, 6 tháng đầu năm các đơn vị hầm lò hoàn thành đạt 52% KHN trở lên, các đơn vị lộ thiên hoàn thành trên 60% KHN và phấn đấu đạt mức cao hơn”.

Các đơn vị sản xuất than cũng đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác đảm bảo ATLĐ, môi trường, vệ sinh công nghiệp các khu vực sản xuất, đường lò, mặt bằng công nghiệp, các tuyến đường vận chuyển than… Đồng thời, tiếp tục các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chăm sóc điều trị các ca F0, chăm lo sức khỏe cho người lao động sau khi khỏi bệnh, đáp ứng nhân lực cho sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng và triển khai Phương án bố trí lao động, tổ chức sản xuất phù hợp từng thời điểm, duy trì ổn định SXKD.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết, vượt khó, các đơn vị trong TKV đang đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Các đơn vị tiếp tục đầu tư đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất theo chỉ đạo của Tập đoàn (triển khai quyết liệt việc đưa cơ giới hóa vào đào lò, khai thác than; sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn, tiếp tục triển khai công nghệ vận tải liên hiệp ô tô – băng tải trong khai thác than lộ thiên; đầu tư các tuyến vận tải than bằng băng tải, đường sắt thay thế vận chuyển than bằng ô tô…) nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, tăng năng suất lao động, giảm giá thành và giảm lao động trực tiếp trong hầm lò.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp từ TKV đến các đơn vị thành viên, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình SXKD cho các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, công tác an toàn, môi trường, ANTT tại tất cả các đơn vị để đảm bảo mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022 ở mức cao nhất.

*Đoàn Thanh niên TKV: Sôi nổi các phong trào thi đua trong Tháng Thanh niên 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát động Tháng Thanh niên với những nội dung trong tâm như: 100% các cơ sở Đoàn tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh viên nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống giai cấp công nhân vùng Mỏ, truyền thống ngành Than. Phấn đấu đảm nhận và hoàn thành 150 công trình thanh niên các cấp, 10 đề tài nghiên cứu khoa học, 350 sáng kiến áp dụng vào sản xuất, công tác điều hành, quản lý; 600 ý tưởng sáng tạo được đăng trên cổng ngân hàng ý tưởng của Trung ương Đoàn. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phấn đấu trên 80% cơ sở Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có xếp loại trung bình, Đoàn TKV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu năm 2022 toàn Đoàn giới thiệu được 135 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng…

Trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn trực thuộc ĐTN TKV cũng đã đồng loạt phát động nhiều hoạt động sôi nổi như: đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh năm 2022” do Trung ương Đoàn phát động; đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở hướng tới Hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên TKV…

IV – CÁC VĂN BẢN, NỘI DUNG CẦN QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN

– Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

– Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp uỷ địa phương.

V – MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

– Quyết định số 389-QĐ/ĐU, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

– Quyết định số 390-QĐ/ĐU, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Hướng dẫn số 650-HD/ĐU, ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022.

– Công văn số 660-CV/ĐU, ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc định hướng thông tin tuyên truyền về tình hình Nga – U-crai-na.

– Công văn số 663-CV/ĐU, ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1407-KL/UBKTTW ngày 07/01/2022 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

– Công văn số 680-CV/ĐU, ngày 31/3/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương./.

 

Các mục khác