Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2022

I – ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

– WTO lo ngại về triển vọng tăng trưởng thương mại toàn cầu

– Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm hỗ trợ nền kinh tế

– Tổng thống V.Putin: Nga có thể tự chủ việc cung cấp năng lượng cho thế giới

– Tình hình xung quanh vấn đề Ukraine tiếp tục căng thẳng

– ASEAN và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt vào tháng 5 tới

– Iran chuẩn bị công bố tài liệu chiến lược toàn diện về phát triển hạt nhân

– Mỹ, Anh và Australia hợp tác phát triển tên lửa siêu thanh

             (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế – Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo chuyển biến mới, có tính đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 lần này đã kế thừa, bổ sung, phát triển 3 quan điểm rất ngắn gọn của Nghị quyết số 37-NQ/TW thành 5 quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với tình hình, bối cảnh mới. Nghị quyết có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm rất cao của Đảng ta quyết tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ – nơi “địa đầu”, “phên giậu”, “lá phổi” của Tổ quốc…

Nghị quyết đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện rõ khát vọng, ý chí và quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong vùng. Phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, trên cơ sở tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng và với vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản; kinh tế cửa khẩu, du lịch; bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn; đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, an ninh sinh thái và an ninh nguồn nước. Đến năm 2045, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước…

Nghị quyết lần này đề ra đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và cả nước, bên cạnh những chủ trương, chính sách phát triển chung cho cả nước cũng cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, phù hợp với từng vùng; khắc phục tình trạng tỉnh nào cũng xin cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi riêng, không phù hợp với những nguyên tắc chung cơ bản của kinh tế thị trường là thống nhất và bình đẳng.

Để tổ chức thực hiện tốt, có kết quả thiết thực Nghị quyết của Bộ Chính trị gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng. Đổi mới tư duy phát triển, nhất là về liên kết vùng, tiểu vùng; cơ chế, chính sách đặc thù; phân bổ nguồn lực; nguồn nhân lực và tiềm năng, lợi thế nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng, tiểu vùng; giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng; các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tiểu vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan ở Trung ương phải tăng cường phối hợp với Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng; xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Các địa phương trong vùng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng; phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi địa đầu của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: Sau Hội nghị này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng trung du, miền núi Bắc Bộ sẽ cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nhất là Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã quyết tâm rồi càng quyết tâm cao hơn nữa; đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, để tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

*Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Với quyết tâm cao nhất, sau 10 tháng nỗ lực làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần thứ nhất Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã được hình thành. 

Chiều 18/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo. Tại phiên họp này, các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Tổ biên tập đã cho ý kiến lần đầu tiên về dự thảo đề án quan trọng này.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo trong thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Theo đó đã chỉ đạo triển khai nghiên cứu 27 chuyên đề để làm cơ sở xây dựng dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tổ chức được 3 hội thảo cấp quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng trăm lượt chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thực tiễn; đã nêu ra rất nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, có cơ sở lý luận, căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, Chủ tịch nước nêu rõ: Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá, dự thảo lần thứ nhất của đề án được xây dựng cơ bản dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; các nguyên tắc, đặc trưng, mục tiêu, quan điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh 2011, Hiến pháp 2013, các nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết số 48, số 49 của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước theo định hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục khẳng định bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phát huy dân chủ.

Chủ tịch nước đồng ý với đề xuất của Ban Nội chính Trung ương và Tổ biên tập về việc tiếp tục tổ chức các hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến nhiều tổ chức, cá nhân. Do thời gian hoàn thiện dự thảo đề án không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị, Ban chỉ đạo cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị; đặt quyết tâm cao để hoàn thành dự thảo bảo đảm chất lượng và tiến độ. Cùng với đó là quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan, tập trung lực lượng tham gia hoàn thiện dự thảo đề án; tạo điều kiện tối đa cho các chuyên gia, Tổ biên tập thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Song song với việc rà soát các nội dung nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức 3 hội nghị vùng để lắng nghe ý kiến của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Các ý kiến này cùng các ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án.

Nhấn mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và đóng góp xây dựng đề án, Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cần đẩy mạnh công tác này trong thời gian tiếp theo.

*Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 22/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ, ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020; kế hoạch của Bộ Chính trị triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết lần này, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. “Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước: Cả nước vì vùng và vùng vì cả nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, cần tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nghiêm túc thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu về đạo đức và lối sống; thực hiện nghiêm các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trong sạch; giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao và năng lực sáng tạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các tỉnh.

*Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cơ bản hoàn thành việc cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3

Từ ngày 14-26/4/2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, UBTV Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra của phiên họp thứ 10 để xem xét kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ; đồng thời quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Trong 6 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung trong đó có 14 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết theo thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng.

Điểm lại các kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 nội dung trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đối với các nội dung đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu Quốc hội. Các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình và nội dung kỳ họp, trong đó, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các phương án, ưu điểm, hạn chế của từng phương án và thể hiện rõ chính kiến. Đồng thời cần lưu ý phải làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh, trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; đồng thời lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn một phiên họp nữa trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thời gian gấp rút, các cơ quan cần khẩn trương để giải quyết những vấn đề còn lại đã dự kiến đưa vào chương trình.

II – TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

*Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 06/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Theo báo cáo tại Lễ tổng kết trao Giải, tiếp nối thành công của những năm trước, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã tiếp nhận 1.193 tác phẩm từ 34 đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm tham dự Giải đa dạng về thể loại, hình thức (chính luận, nghiên cứu – trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình…); phong phú về chủ đề (tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật).

Nét mới năm nay là có nhiều bài viết có chất lượng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nhiều bài viết rất công phu, tâm huyết, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, khảo sát thực tiễn đến cách thể hiện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, trung thực, từ 1.193 tác phẩm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 595 tác phẩm đưa vào chấm Sơ khảo. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo đã lựa chọn 81 tác phẩm có số điểm cao nhất thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình đưa vào chấm Chung khảo; thảo luận, thống nhất bỏ phiếu lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối đã trao 03 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 08 Giải Ba, 15 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải và khen thưởng 02 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và 04 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Nhấn mạnh những điểm mới trong Kế hoạch số 59-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) đã ban hành ngày 28/02/2022, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết: Điểm mới thứ nhất về nội dung triển khai: các tác phẩm xuất sắc viết về xây dựng Đảng tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 sẽ tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Điểm mới thứ hai là sẽ có 2 giải chuyên đề mới: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Điểm mới thứ ba là bổ sung thêm tiêu chí cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng để mở rộng diện xét chọn cơ quan báo chí được khen thưởng, theo đó những cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng sẽ được Ban Tổ chức Giải xem xét khen thưởng.

Để Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lãnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng và phát động, triển khai, hưởng ứng Giải ở đảng bộ mình, trở thành nề nếp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

*Tọa đàm 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 07/4, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tọa đàm 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022) và khánh thành phòng truyền thống Đảng uỷ Khối. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối ôn lại những ký ức về chặng đường đã qua, tự hào về những thành tựu, những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa X về chủ trương tổ chức lại 7 đảng bộ khối các cơ quan Trung ương hiện nay thành 2 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW về việc thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, đảng ủy cơ quan, bộ, ngành và một số địa phương chuyển về. Đây là các đảng bộ đã và đang thực hiện vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp có vị trí then chốt trong nền kinh tế như: dầu khí, điện, than, khoáng sản, viễn thông, xi măng, thép, xây dựng, lương thực, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải…

Việc lập tổ chức đảng công ty mẹ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là nhằm tạo điều kiện để Trung ương nắm công tác đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị toàn ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt có vị trí then chốt trong nền kinh tế; tổ chức đảng này sẽ thực hiện cả chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng các tập đoàn, tổng công ty. Ngoài chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương còn tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác đảng, công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Khi thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 31 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; 2 đảng bộ cơ quan với trên 47.000 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ quan và 36 đảng bộ doanh nghiệp với 1.148 tổ chức cơ sở đảng, 156 đảng bộ bộ phận, 5.742 chi bộ trực thuộc và 87.586 đảng viên. Trong Khối gồm: 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 06 ngân hàng, 01 tổ chức tài chính nhà nước với tổng số 930 doanh nghiệp trực thuộc với gần 01 triệu người lao động.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong suốt 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhìn lại những mốc chính trong chặng đường 15 năm cho thấy, kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt. Năm 2010, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đạt 949.329 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 95.955 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 148.095 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đạt 1.486.591 tỷ đồng, tăng 56,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 162.861 tỷ đồng, tăng 69,7%; nộp ngân sách nhà nước đạt 254.908 tỷ đồng, tăng 72,1% (so với năm 2010). Trong 02 năm 2020 – 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch – vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế, thậm chí là có tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm, vi phạm; song nhìn chung phải khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt cho các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. Đảng bộ Khối xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2015; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020; 03 Cờ thi đua của Chính phủ (2012, 2013, 2017); 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013, 2020) và nhiều hơn thế nữa là những danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các đảng bộ, doanh nghiệp thuộc Khối.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong 15 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra đối với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tin tưởng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, nắm bắt thời cơ thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” đối với 6 đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” đối với 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

*Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”

Ngày 28/4/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trí Thắng, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương không có chính quyền cùng cấp, không có Công đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Mô hình tổ chức công đoàn không thống nhất với tổ chức đảng. Hiện nay, trong Khối có 38 tổ chức công đoàn, 589.356 đoàn viên công đoàn trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc nhiều cấp khác nhau gồm: 09 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 04 đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và 25 đơn vị trực thuộc công đoàn ngành. Với đặc thù trên đã tác động một phần đến công tác quản lý và phát triển đảng viên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương có mô hình tương ứng với mô hình tổ chức Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương với 38 cơ sở Đoàn trực thuộc, số Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn tương đương cấp huyện là 19; Đoàn cấp cơ sở là 815, với 92.619 đoàn viên.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối, qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; kịp thời xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối tương đối phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vun đắp hoài bão, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Mặt khác, thông qua các phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, đã phát hiện, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực từ tổ chức đoàn, tổ chức công đoàn được cống hiến, rèn luyện, thử thách và phấn đấu trở thành đảng viên. Trên cơ sở giới thiệu các quần chúng ưu tú của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức Đảng giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng, đồng thời, giao cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục theo dõi, giúp đỡ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu: Trong thời gian tới các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của TW và Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên để cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức.

Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát việc phát triển đảng viên, thống nhất việc lấy kết quả giới thiệu nguồn phát triển đảng viên là tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức công đoàn, đoàn thanh viên ở mỗi cấp hằng năm. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn; coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú từ khâu giới thiệu kết nạp, trong suốt quá trình quản lý, rèn luyện để đảm bảo tiêu chuẩn, nhiệm vụ, nâng cao tỷ lệ kết nạp trong tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên. Tăng cường tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, những điển hình… để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu nguồn kết nạp đảng ở mỗi tổ chức…

III – CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

*Đảng ủy Tập đoàn tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 và Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị

Trong 02 ngày 15/4 và ngày 22/4, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn; Trưởng, Phó Ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Đảng các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn.

Đây là hai Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng.

*Đảng bộ TKV nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương được tổ chức hàng năm là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, bám sát vào Kế hoạch của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai tham gia Giải một cách bài bản, tạo sức lan toả rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

Năm 2021, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tham gia hưởng ứng với tổng số 216 tác phẩm từ các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc. Trong đó có 132 tác phẩm được lựa chọn đăng tải và gửi tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021. Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 15 tác phẩm xuất sắc nhất để động viên kịp thời các tác giả tham dự Giải.

Điểm nhấn của Đảng bộ Tập đoàn tham gia Giải năm 2021 chính là các tác phẩm có nội dung phong phú và đa dạng các thể loại báo chí được sử dụng; nhất là có những tác phẩm phóng sự nhiều kỳ với nội dung sâu sắc, toàn diện, hình ảnh phong phú được thiết kế dưới dạng emagazine; các phóng sự truyền hình được xây dựng công phu thể hiện tâm huyết, nỗ lực của các tác giả tham dự Giải. Đặc biệt nhiều bài viết của những người thợ mỏ lao động trực tiếp trên khai trường, nhà sàng, xưởng máy, các chiến sỹ cấp cứu mỏ… đã tạo được hiệu ứng, tác động sâu rộng trong Tập đoàn.

Tại Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021, Đảng bộ TKV vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai và tham gia Giải; đạt 01 giải Nhì với tác phẩm “Kỷ luật và Đồng tâm” thực hiện thành công “mục tiêu kép” (3 kỳ) của nhóm tác giả Thùy Linh – Thanh Thảo, Chi bộ Ban Tuyên giáo – Truyền thông – Quan hệ cộng đồng thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và 02 giải Khuyến khích của tác giả Bùi Trung Hiếu – Chi bộ Khối Sản xuất, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực – TKV với tác phẩm “Ngọn lửa hồng trên dòng sông xanh” và tác giả Vũ Hằng – Chi bộ Khối Văn phòng – Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV với tác phẩm “Lan tỏa những tấm gương bình dị”.

IV – THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống vẻ vang “Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành Than, xây dựng TKV phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp

Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 06/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin tại Khu tập thể 314, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương, đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh cho biết, được thành lập ngày 06/6/1964, Công ty CP Than Vàng Danh là đơn vị sản xuất than hầm lò trực thuộc TKV có quy mô và sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất của Tập đoàn.

Trải qua 58 năm, Công ty đã sản xuất được trên 70 triệu tấn than nguyên khai, đào mới hơn 840.000 mét lò. Công ty đã không ngừng áp dụng công nghệ hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý, nâng cao năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các năm gần đây sản lượng than khai thác của Công ty đều đạt trên 3 triệu tấn, vượt 5 lần công suất thiết kế ban đầu. Đến nay, đời sống mọi mặt của người lao động luôn được quan tâm, chăm lo và từng bước được cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của thợ mỏ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2021 của CNLĐ Công ty đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, thợ lò trên 22 triệu đồng, có trên 400 người đạt mức thu nhập trên 350 triệu đồng/năm. Trong những năm gần đây, Đảng bộ Công ty và các tổ chức Đoàn thể quần chúng đều được cấp trên công nhận đạt vững mạnh xuất sắc…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi về việc làm, đời sống của cán bộ công nhân tại Khu tập thể 314 của Công ty. Nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn và Công ty CP Than Vàng Danh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đời sống và thu nhập của CNLĐ Công ty không ngừng được nâng cao, đặc biệt hệ thống chính trị trong Công ty đã không ngừng được chăm lo, củng cố xây dựng và trưởng thành về mọi mặt.

Khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng từ xưa đến nay vô cùng anh hùng trong tất cả các thời kỳ kể cả trong trong kháng chiến, trong hòa bình và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, CNLĐ ngành Than tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng TKV phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

*TKV và EVN tăng cường công tác phối hợp đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện

Tại chương trình làm việc giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chiều ngày 23/4 tại Quảng Ninh, TKV và EVN đã ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN.

Tại chương trình làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cho biết, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh than, TKV đã đẩy mạnh đầu tư phát triển mỏ, đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất, tăng sản lượng than sản xuất. Hiện nay, tỷ lệ than khai thác hầm lò của TKV chiếm khoảng 70% và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ than khai thác hầm lò.

Năm 2022, nhu cầu than tiêu thụ trong nước tăng cao, điều kiện sản xuất khó khăn, thách thức do nguy cơ thiếu hụt lao động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với đó, bất ổn chính trị do xung đột giữa Nga và Ukraine dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng thế giới, đẩy giá xăng dầu, sắt thép… và các chi phí đầu vào tăng cao, làm chi phí sản xuất than tăng… Để đảm bảo cung cấp than, đặc biệt là cho các nhà máy nhiệt điện, TKV đã triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, khắc phục khó khăn, duy trì nhịp độ sản xuất, huy động tổng thể nguồn lực trong và ngoài Tập đoàn để gia tăng sản xuất, chế biến, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn khẳng định, tại chương trình làm việc giữa TKV và EVN, hai bên tiếp tục thống nhất các nội dung và ký thỏa thuận phối hợp đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN theo các hợp đồng đã ký. Đồng thời, TKV mong muốn Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối DNTW tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để hai Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao cho, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng cho biết, để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, EVN gia tăng sản xuất dẫn đến nhu cầu than đáp ứng cho sản xuất điện tăng. Do vậy, trong thời gian tới, EVN và TKV cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong việc đảm bảo cung cấp than cho các nhà máy điện hoạt động đúng công suất, đảm bảo nguyên liệu đầu vào, cũng như việc cung ứng, mua bán điện của EVN, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của TKV trong việc đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than, chủ yếu là các nhà máy điện của EVN trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các yếu tố khác tác động. Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải cũng đánh giá cao chương trình làm việc giữa EVN và TKV nhằm đảm bảo việc cung cấp đủ than cho các nhà máy điện của EVN, thể hiện sự chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Đồng thời, đề nghị TKV tiếp tục có các giải pháp, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đảm bảo việc cung cấp than, đặc biệt là than cho điện, từ đó để EVN đảm bảo sản xuất điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân.

Khẳng định cam kết của TKV cung cấp đủ than cho các nhà máy điện của EVN, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, TKV đã đẩy mạnh sản xuất, tập trung các nguồn lực, huy động công nhân thêm ca, thêm giờ, làm cả ngày lễ để tăng sản lượng than khai thác, chế biến than. Nếu như năm 2021, trung bình sản xuất trên 3 triệu tấn/tháng thì năm 2022 đã tăng lên trên 4 triệu tấn/tháng, các mỏ than của TKV đã sản xuất vượt công suất. Hiện, than tồn kho của TKV được huy động tối đa, tăng cường chế biến tại mỏ để nâng phẩm cấp, bù đắp nguồn than nhập khẩu thiếu hụt. Đồng thời, TKV đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh nhập khẩu than khi thị trường “hạ nhiệt”, kế hoạch nhập khẩu than 6 tháng đầu năm là 2,8 triệu tấn và 6 tháng còn lại khoảng 2 triệu tấn. Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, TKV cam kết đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN vận hành, trong quý II/2022 cấp 5,1 triệu tấn, vượt số EVN đã đề xuất (4,8 triệu tấn) cũng như đảm bảo cấp than trong những tháng cao điểm. Đồng thời, đề nghị Chính phủ xem xét điều tiết, điều chỉnh giá điện để tăng giá bán than cấp cho điện, bù đắp chi phí, đảm bảo hiệu quả SXKD của TKV.

*Lãnh đạo EVN thăm và làm việc tại Công ty Than Hòn Gai – TKV

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với TKV về đảm bảo cung cấp than cho các nhà máy điện, ngày 24/4, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng lãnh đạo TKV đã thăm quan thực tế sản xuất than hầm lò và động viên công nhân lao động Công ty Than Hòn Gai – TKV.

Lãnh đạo EVN đã trực tiếp đi lò tham quan, tìm hiểu về công nghệ sản xuất, thiết bị khai thác than hầm lò tại khu vực lò chợ mức -130 ÷ -200 so với mực nước biển. Đây là lò chợ công nghệ giá thủy lực khung xích do Phân xưởng Số 5 Thành Công quản lý và khai thác thuộc Dự án khai thác hầm lò dưới mức -75 Thành Công có công suất 1 triệu tấn than/năm của Công ty Than Hòn Gai.

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty Than Hòn Gai Bùi Khắc Thất, với truyền thống 67 năm xây dựng và phát triển, Than Hòn Gai là đơn vị vừa khai thác than hầm lò vừa khai thác than lộ thiên, trong đó than hầm lò là chủ yếu với sản lượng khoảng 2 triệu tấn/năm. Sản lượng than của Công ty chủ yếu cung cấp cho nhiệt điện, trực tiếp là Nhiệt điện Quảng Ninh thuộc EVN. Qúy I/2022, Công ty sản xuất trên 700.000 tấn than, đạt 34% KHN; tiêu thụ trên 780.000 tấn, đạt 37% KHN; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng… Công ty đã thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn lao động, môi trường, an ninh trật tự trong sản xuất…

Được trực tiếp nghe về công nghệ sản xuất than hầm lò, về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Than Hòn Gai và chứng kiến thợ lò làm việc dưới hầm sâu, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành bày tỏ sự cảm phục, chia sẻ với những vất vả và khó khăn do đặc thù sản xuất của thợ lò Than Hòn Gai nói riêng và thợ mỏ TKV nói chung. Đồng thời, đồng chí chúc mừng những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV và Than Hòn Gai đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng để đáp ứng than cho nền kinh tế và cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN hoạt động.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành mong muốn TKV luôn phối hợp chặt chẽ với EVN và các nhà máy nhiệt điện của EVN trong việc đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện, chung tay đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí  chúc Công ty Than Hòn Gai và TKV tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị và Tập đoàn ngày càng ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ công nhân lao động Mỏ than Thành Công số tiền 500 triệu đồng.

*Sôi nổi phong trào thi đua “Ngày công cao  Sản lượng cao – Thu nhập cao”

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than tăng cao, nhất là than cho điện, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn TKV đã phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”. Các đơn vị trong Tập đoàn đã tích cực hưởng ứng, thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của CNVCLĐ, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng sản lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh ở mức cao nhất.

Huy động tối đa các nguồn lực, tập trung cao độ cho sản xuất

Bước vào năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá vật tư, nhiên liệu tăng… đã ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực và hoạt động SXKD của TKV. Thực hiện phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”, các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sản xuất than, đã tích cực hưởng ứng và phát động thực hiện sâu rộng phong trào thi đua trong toàn thể công nhân lao động. Theo đó, toàn bộ hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt mục tiêu “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài Tập đoàn, gia tăng sản xuất, chế biến với sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn các ca F0 lây lan tại đơn vị. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, với tinh thần đáp ứng cao nhất sản lượng than cho điện và các khách hàng trong điều kiện nhu cầu than tăng cao, các đơn vị huy động tối đa các nguồn lực cho sản xuất, không để đứt gẫy sản xuất ở bất cứ đơn vị nào; tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức khai thác than, tăng sản lượng than khai thác, chế biến và pha trộn than, đảm bảo sản lượng than cho nhu cầu tiêu thụ.

Căn cứ kế hoạch phát động thi đua, các đơn vị chủ động, linh hoạt xây dựng các phương án, kịch bản SXKD cho từng tuần, tháng, quý để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả; vận động công nhân thêm ca, thêm giờ để tăng giờ làm việc, tăng thời gian làm việc hữu ích, nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng, phấn đấu hoàn thành và vượt từ 5-8% kế hoạch sản xuất từng tháng và trên 25% kế hoạch của quý.

Trong quý I/2022, do ảnh hưởng của nghỉ Tết dài ngày, đặc biệt là số người lao động bị mắc Covid-19 trong các đơn vị khai thác than tăng cao. Có những thời điểm, số lao động mắc Covid-19 ở một số đơn vị chiếm từ 45-80% như Than Nam Mẫu, Vàng Danh, Uông Bí, Núi Béo, Hà Tu, Dương Huy, Mông Dương… dẫn đến khó khăn trong việc huy động nhân lực cho sản xuất, các đơn vị sản xuất hầm lò chỉ tổ chức sản xuất 2 ca/ngày. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-9 và duy trì đảm bảo ổn định SXKD; tổ chức cách ly, điều trị, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho CBCNVLĐ để giữ sức lao động, huy động tối đa nhân lực đáp ứng cho sản xuất. Theo Ban Sản xuất than Tập đoàn, thực hiện chỉ đạo điều hành sản xuất và tiêu thụ của Tập đoàn, với nhiều biện pháp quyết liệt, linh hoạt cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, sản lượng than sản xuất trong tháng 3 đã tăng dần và đạt 170.000-180.000 tấn/ngày.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt khó của thợ mỏ, các chỉ tiêu quý I/2022 của Tập đoàn cơ bản hoàn thành, đạt tiến độ kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu toàn Tập đoàn trong quý I/2022 ước đạt 32.873 tỷ đồng, đạt 25% KHN, bằng 124,1% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu than đạt 19.419 tỷ đồng, đạt 25,9 % KHN, bằng 120,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt 600 tỷ đạt 17% KHN. Nộp ngân sách Nhà nước  4,1 ngàn tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ năm 2021. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 13,47 triệu đồng/người/tháng. Than nguyên khai sản xuất đạt 10,58 triệu tấn, đạt 27,1% KHN, bằng 106 % so với cùng kỳ. Than tiêu thụ 11,07 triệu tấn, bằng 25,7 % KHN và bằng 112,4% so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực sản xuất khác đảm bảo kế hoạch như sản xuất Alumin quy đổi đạt 375.516 tấn, đạt 29% KHN và bằng 106% so cùng kỳ năm 2021; Sản xuất điện 2,5 tỷ kWh, đạt 26 % KHN và bằng 100% so cùng kỳ. Sản xuất Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp đạt 18.816 tấn, đạt 25 % KHN…

Tại hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, CNLĐ từ Tập đoàn đến các đơn vị, đã thực hiện tốt chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn và nhiều đơn vị hoàn thành đạt sản lượng cao. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cũng quán triệt nhiệm vụ quý II/2022, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” do Tổng Giám đốc và Công đoàn TKV phát động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022 ở mức cao nhất.

Sôi nổi khí thế thi đua lao động sản xuất

Quý II/2022, Tập đoàn tiếp tục tăng nhịp độ sản xuất để tăng 1,5 triệu tấn than nguyên khai so với kế hoạch, phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất. Theo đó, than nguyên khai sản xuất 11,4 triệu tấn, tiêu thụ trên 11,4 triệu tấn than các loại (tăng từ 2-5% sản lượng so với quý I). Bên cạnh đó, TKV tiếp tục bám sát tình hình vận hành và sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện để có sự chủ động trong việc điều hành tiêu thụ, chủ động trong điều hành sản xuất, nhập khẩu than nhằm cung cấp than theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như Alumin, đồng, kẽm, phôi thép; vận hành ổn định các nhà máy điện, bám sát thị trường để tăng công suất phát, phấn đấu 6 tháng đạt 55% KHN, đạt mức sản lượng 5,3 tỷ kWh.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất, người lao động các đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

Theo ghi nhận, khí thế thi đua lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi ở khắp các công trường, phân xưởng, các tổ xe, máy… với quyết tâm cao của cán bộ, CNLĐ các đơn vị. Tại Công ty CP Than Cao Sơn, đơn vị sản xuất than lộ thiên có sản lượng than khai thác lớn nhất TKV, được Tập đoàn giao tăng sản lượng với kế hoạch năm 2022 phấn đấu sản xuất 6,780 triệu tấn than. Công ty đã tập trung điều hành, tăng cường quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, huy động tối đa thiết bị công suất lớn cho sản xuất, đẩy mạnh bóc xúc đất đá, lấy than tối đa tại đáy moong Khe Chàm II và moong Cao Sơn. Trong chuyến kiểm tra sản xuất gần đây, Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, Than Cao Sơn là đơn vị có sản lượng than lớn nhất vùng Cẩm Phả cũng như của cả Tập đoàn. Do nhu cầu than tiêu thụ tăng cao, Công ty cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, ra than và hoàn thành đạt 700.000 tấn than trong tháng 3. Thực hiện chỉ đạo của Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy, tháng 3/2022 Than Cao Sơn đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch, sản xuất đạt 722.568 tấn/600.000 tấn, đạt 120,43% kế hoạch tháng. Đây là mức sản lượng đạt kỷ lục trong vòng gần 50 năm từ khi thành lập Than Cao Sơn đến nay và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” của Tập đoàn. Đồng thời, góp phần quan trọng bứt phá hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2022 của Công ty là sản xuất than đạt gần 1,864 triệu tấn, đạt 27,47% KH năm, tiêu thụ hơn 1,729 triệu tấn, đạt 26,0% KH năm.

Cùng với Than Cao Sơn, các phân xưởng trong Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả – đơn vị có vai trò quan trọng trong sản xuất và tiêu thụ tại vùng Cẩm Phả cũng như của cả Tập đoàn, đã đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo thực hiện kế hoạch SXKD. Tiêu biểu như Phân xưởng Than Điện, có nhiệm vụ nhận than sạch từ các mỏ tại vùng Cẩm Phả giao cho Nhiệt điện Mông Dương. Mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời điểm nhiều công nhân bị nhiễm SARS-CoV-2, nhưng với những nỗ lực cố gắng trong sản xuất, kết thúc quý I/2022, Phân xưởng đã tiêu thụ 2,136 triệu tấn than, đạt 26,71% KH năm, trong đó giao Nhiệt điện Mông Dương 2 (BOT) 1,059 triệu tấn than, đạt 27,73% KH năm. Phân xưởng Vận tải xếp dỡ năm 2022 được Công ty giao bốc xếp 1 triệu tấn hàng, vận tải 1,9 triệu tấn hàng. Quản đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, Phân xưởng đã phát động thi đua sản xuất, đảm bảo ngày công, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp, cũng như bố trí, khai thác các đoàn phương tiện hiệu quả hai chiều để giảm chi phí, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Phân xưởng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động”.

Ngay sau khi phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”, cả hệ thống chính trị Công ty CP Than Hà Tu đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua để gia tăng sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm. Giám đốc và Công đoàn Công ty thống nhất mức thưởng cụ thể đối với các tổ sản xuất, công trường, phân xưởng, phòng ban hoàn thành 100% kế hoạch và mức thưởng tăng tương ứng khi hoàn thành vượt 5% trở lên. Ngoài ra, Công đoàn Công ty khen thưởng các tổ máy xúc, máy khoan, xe vận tải, tổ sàng… khi hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt năng suất cao. Q.Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Quảng cho biết, quý I/2022 Công ty sản xuất trên 370.000 tấn than, đạt trên 29% KH năm; than tiêu thụ xấp xỉ 700.000 tấn, đạt trên 25% KH năm. Trong quý II/2022, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung nhân lực, thiết bị xuống moong bóc đất, ra than, phấn đấu đạt sản lượng cao nhất.

Còn tại Công ty Than Mạo Khê – TKV, kế hoạch năm 2022, TKV giao khai thác trên 2 triệu tấn than. Căn cứ kế hoạch Tập đoàn giao và tình hình thực tế, Công ty đã xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất tăng thêm 150.000 tấn than hầm lò. Kết thúc quý I/2022, Công ty đã đạt sản lượng gần 500.000 tấn than nguyên khai, các chỉ tiêu khác cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cùng với tiếp tục thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao năng suất, chất lượng, phẩm cấp than, quý II/2022 Công ty tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”. Đặc biệt, Công ty sẽ chú trọng tối ưu hóa thời gian làm việc của người lao động để tăng thời gian làm việc hữu ích và nâng cao năng suất lao động, phấn đấu quý II khai thác hơn 579.000 tấn than; tiêu thụ 534.000 tấn; tiền lương bình quân 17,8 triệu đồng/người/tháng.

Phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ trong cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn ra sức thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo; từ đó, nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng than ở mức cao nhất đáp ứng nhu cầu thị trường, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn – Phát triển – Hiệu quả” năm 2022.

*Giải cầu lông phong trào TKV năm 2022 thành công tốt đẹp

Từ ngày 26-28/4/2022, tại Nhà sinh hoạt mỏ Công ty CP Than Núi Béo và Hà Lầm, Giải cầu lông phong trào TKV năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thành công tốt đẹp.

Tham gia Giải cầu lông phong trào TKV năm 2022 có 40 đoàn vận động viên (VĐV) đến từ các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn, với tổng số trên 400 VĐV nam, nữ tham gia thi đấu môn cầu lông theo các nội dung thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đối tượng và các nhóm tuổi theo quy định của điều lệ giải.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với khí thế vui tươi, phấn khởi và tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng” và “Khỏe để xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững”, cùng sự quyết tâm cao của các VĐV, sự điều hành của Ban tổ chức giải và công tác chuẩn bị chu đáo, tạo mọi điều kiện của đơn vị đăng cai, Giải cầu lông phong trào TKV năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả toàn đoàn: Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ giải Nhất; Công ty CP Than Vàng Danh giải Nhì; Than Uông Bí giải Ba và Than Hà Tu giải Tư. Ban tổ chức cũng đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân đạt thành tích.

Giải cầu lông phong trào TKV năm 2022 là hoạt động văn hóa thể thao được Tập đoàn tổ chức thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả của Chính phủ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân lao động, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2022), 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007-2022).

– MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

– Quyết định số 419-QĐ/ĐU, ngày 12/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc giải thể Chi bộ cơ sở (Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà và hạ tầng – TKV).

– Kết luận số 28-KL/ĐU, ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TKV về việc bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

– Chương trình số 708-CTr/ĐU, ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở TKV.

– Quyết định số 422-QĐ/ĐU, ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc giải thể Chi bộ cơ sở (Chi bộ Ban Quản lý dự án Nhà điều hành – Vinacomin).

– Quy định số 423-QĐ/ĐU, ngày 26/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác quy hoạch cán bộ.

– Kế hoạch số 716-KH/ĐU, ngày 26/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

– Công văn số 717-CV/ĐU, ngày 27/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

– Kế hoạch số 721-KH/ĐU, ngày 28/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức đoàn đại biểu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng dịp 19/5 nhân kỷ niêm 15 năm thành lập Đảng bộ TKV (25/5/2007-25/5/2022) dâng hương tại các di tích lịch sử, cách mạng ngành Than tại Quảng Ninh.

– Công văn số 725-CV/ĐU, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc công tác thông tin, tuyên truyền và cung cấp tài liệu thông tin nội bộ liên quan đến tình hình Nga – U-crai-na.

– Quy chế số 431-QC/ĐU, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

– Quy chế số 432-QC/ĐU, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn.

– Quy định số 433-QĐ/ĐU, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử./.

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG – QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG TKV

Các mục khác