Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuẩn hoá các dữ liệu, hệ thống hoá các chỉ tiêu, biểu mẫu trong công tác nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất theo từng mô hình công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV.

Ngày 25/11/2021, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuẩn

TKV: Kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh

Giai Ä‘oạn 2021-2025, Tập Ä‘oàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ triển khai 5 phÆ°Æ¡ng án bảo vệ môi trÆ°á»ng tổng