Chuyện thợ lò thu nhập cao

Trên 3.240 thợ lò có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/năm là thống kê năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng

Hội nghị, học tập, quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 19/03/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai