Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 9/2022

Ngày 05/9/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban điều hành SXKD tháng 9/2022.

Tham gia cuộc họp có Ban Lãnh đạo Viện, Ban Lãnh đạo các đơn vị thành viên; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Nữ Công; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Viện trưởng Đào Hồng Quảng nhấn mạnh hiện nay, công tác tư vấn, đầu tư trong nước cũng như ngành Than gặp nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của Viện. Trong tám tháng đầu năm 2022, số lượng các hợp đồng, đề tài ký mới đạt số lượng ít, doanh thu toàn Viện đạt thấp, đặc biệt là doanh thu khối Viện. Tuy nhiên, Viện vẫn giữ vững là đơn vị đảm bảo thu nhập cho CBCNV ổn định nhất trong khối các đơn vị tư vấn của Tập đoàn.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự họp, Viện trưởng chỉ đạo: Các phòng ban, đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện; Các Phó Viện trưởng đôn đốc, chỉ đạo, rà soát tiến độ các công việc đang triển khai tại các đơn vị được giao quản lí điều hành, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng; Khẩn trương rà soát kế hoạch chi tiết về công việc, doanh thu, tiền lương đúng hạn để đảm bảo nguồn lương…./.

Đ.L

Các mục khác