Chuyện thợ lò thu nhập cao

Trên 3.240 thợ lò có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/năm là thống kê năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng