Các phòng ban

– Thực hiện đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam từ ngày 01/10/2018, Viện sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị sau:

+ Sáp nhập hai phòng: Phòng Phòng Quản lý và Thông tin Khoa học, Phòng Kinh doanh và Quan hệ quốc tế thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

+ Sắp xếp kiện toàn Phòng Tư vấn xây dựng và Quản lý đầu tư thành Phòng Tư vấn xây dựng và quản lý dự án: Chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý đầu tư từ Phòng Tư vấn xây dựng và Quản lý đầu tư sang Phòng Kế hoạch.

+ Bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý đầu tư cho Phòng Kế hoạch.

Hiện nay, Viện có 18 phòng nghiên cứu, nghiệp vụ và hai đơn vị thành viên. Trong đó có 14 phòng nghiên cứu khoa học, gồm: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò, Phòng Tư vấn Đầu tư, Phòng Công nghệ Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ, Phòng Phát triển các Dự án Thực nghiệm, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Than sạch, Phòng Công nghệ Tuyển khoáng – Luyện kim, Phòng Máy và Thiết bị Mỏ, Phòng Nghiên cứu Điện – Tự động hóa, Phòng Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, Phòng Nghiên cứu Địa cơ Mỏ, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường, Phòng Kinh tế Dự án. Phòng Tư vấn xây dựng và quản lý dự án, Phòng Thông tin Khoa học; 4 phòng quản lý nghiệp vụ gồm: phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch, Phòng Kế toán, Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác Quốc tế và 2 đơn vị thành viên, gồm: Công ty  Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, Trung tâm An toàn Mỏ.

1. PhòngNghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò

Phòng Nghiên cứu Công nghệ khai thác Hầm Lò, tiền thân là Phòng Hầm lò và Áp lực mỏ thuộc Phân viện Khoa học Kỹ thuật Than.

Đội ngũ cán bộ đầu tiên của phòng, khi Viện được thành lập (24/10/1972), bao gồm 7 cán bộ, với 01 tiến sỹ, ông Ninh Quang Thành, 03 kỹ sư mỏ, các ông Đàm Quang Hoán, Nguyễn Hưng Đạo và Hà Văn Đông, 03 trung cấp kỹ thuật, các ông Nguyễn Dương Liễu, Vũ Nam Kha và Tống Văn Nhuệ.

Sau gần bốn năm hoạt động của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, tới tháng 9 năm 1976, Bộ Điện và Than mới có Quyết định số 1828 ĐT/TCCB3 về việc thành lập các Phòng nghiên cứu chuyên ngành của Viện KHCN Mỏ, trong đó có Phòng Hầm lò và Áp lực mỏ.

Trưởng phòng đầu tiên là TS. Ninh Quang Thành, tiếp đó là các ông Đàm Quang Hoán, Phùng Nhân Ái, Phùng Mạnh Đắc, Trương Văn Lợi, Nguyễn Anh Tuấn, Trương Đức Dư, Nhữ Việt Tuấn, Đào Hồng Quảng và hiện nay là Lê Đức Nguyên.

Hiện nay, Phòng có 19 CBCNV, trong đó 08 tiến sỹ, 08 thạc sỹ. Trưởng phòng, TS. Lê Đức Nguyên, các Phó trưởng phòng, ThS. Trần Tuấn Ngạn và ThS. Đinh Văn Cường

(Xem chi tiết Tại đây )

2. Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên

Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên, tiền thân là Phòng Lộ thiên – Khoan nổ, thuộc Phân Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than, được thành lập chính thức từ tháng 9 năm 1976.

Hiện nay, Phòng có 11 cán bộ, trong đó có 3 tiến sỹ, 5 thạc sỹ và 1 nghiên cứu sinh. Trưởng phòng là TS. Đỗ Ngọc Tước, Phó trưởng  Phòng là TS. Lê Công Cường

(Xem chi tiết Tại đây )

3. Phòng Nghiên cứu Công nghệ than sạch

Phòng được thành lập chính thức từ tháng 9/1976, với tên gọi là Phòng Tuyển và Chế biến than, thuộc Phân viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật than. Trưởng phòng đầu tiên là TS. Trần Đình Lý.

Năm 1978, Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật than được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật than. Đồng thời, bộ phận chế biến than thuộc  Phòng Tuyển và Chế biến than được tách ra, chuyển sang Tổng Công ty Cung ứng và Phân phối Than mới được thành lập. Phòng Tuyển và Chế biến than được đổi tên thành Phòng Tuyển than và TS. Trần Đình Lý tiếp tục là Trưởng phòng đến năm 1985. Tiếp đó, từ năm 1985 đến năm 1989, Trưởng phòng là KS. Cao Đăng Lộc, Phó Trưởng phòng là KS. Vũ Văn Quyết. Từ năm 1989 đến năm 1999, Trưởng phòng là TS. Chu Công Dần và Phó Trưởng phòng là ông Trần Minh Thân.

Năm 2000, TS. Chu Công Dần được điều động lên làm việc trên Tập đoàn TKV, Phòng Tuyển than được đổi tên thành Phòng Nghiên cứu Công nghệ Than Sạch, do ThS. Hoàng Minh Hùng làm trưởng phòng, ThS. Nguyễn Hữu Nhân là Phó Trưởng phòng. Tháng 4/2007, một bộ phận của Phòng được tách ra, thành lập Phòng Tuyển khoáng-Luyện kim. Tháng 5/2007, ThS. Hoàng Minh Hùng được đề bạt là Trợ lý Viện trưởng, tiếp đó, tháng 7/2007 là Phó Viện trưởng và ThS. Nguyễn Hữu Nhân được đề bạt là Trưởng phòng cho đến nay. Từ tháng 9/2012, ThS. Nguyễn Ngọc Tân là Phó Trưởng phòng cho đến nay.

Hiện nay, Phòng có 10 cán bộ, trong đó có 4 thạc sỹ

(Xem chi tiết Tại đây

4. Phòng Công nghệ Tuyển – Luyện kim 

Phòng Công nghệ Tuyển – Luyện kim được thành lập ngày 02 tháng 04 năm 2007 theo Quyết định số 64/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin. Trưởng phòng đầu tiên là ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà, được Viện điều chuyển từ Phòng Nghiên cứu công nghệ Môi trường thuộc Viện. Phó phòng là KS. Nguyễn Quang Hà, từ Phòng Công nghệ than sạch chuyển sang. Đến tháng 10/2010, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà nghỉ chế độ, ThS. Nguyễn Văn Minh được đề bạt là trưởng phòng cho đến nay.

Hiện nay, Phòng có 9 cán bộ, trong đó có 4 thạc sỹ.

(Xem chi tiết Tại đây )

5. Phòng Tư vấn Đầu tư

Phòng Tư vấn Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 114/QĐ-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, ngày 02 tháng 06 năm 2003.

Ban đầu mới thành lập, trực tiếp Viện trưởng, PGS.TS. Phùng Mạnh Đắc phụ trách phòng, KS. Phùng Nhật là Phó trưởng phòng. Đầu năm 2004, TS. Trương Văn Lợi được đề bạt là Trưởng phòng. Đến 16/7/2004, KS. Phùng Nhật được đề bạt là Trưởng phòng, ThS. Lê Thanh Phương là Phó trưởng phòng. Đến tháng 5/2007, ThS. Lê Thanh Phương được điều chuyển công tác sang Ban Dự án Cơ giới hóa mới thành lập, ThS. Đỗ Văn Hoàng được đề bạt là Phó Trưởng phòng. Tiếp đó, KS. Phùng Nhật nghỉ chế độ, ThS. Đặng Hồng Thắng được đề bạt là Trưởng phòng và cùng với  ThS. Đỗ Văn Hoàng là Phó Trưởng phòng cho đến hiện nay.

Hiện nay, Phòng có 13 cán bộ, trong đó có 2 tiến sỹ, 8 thạc sỹ.

(Xem chi tiết Tại đây )

6. Phòng Công nghệ Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

Tiền thân của Phòng Nghiên cứu Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ hiện nay là Tổ Nghiên cứu Xây dựng mỏ, là một trong 7 tổ chuyên môn trong cơ cấu bộ máy thành lập Phân Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật than, ra đời ngày 24 tháng 10 năm 1972.

Tổ Nghiên cứu Xây dựng mỏ ban đầu chỉ gồm 3 thành viên, trong đó tổ trưởng là TS. Phan Vinh Giới, KS. Nguyễn Tuấn và KS. Nguyễn Ngọc Liễn. KS. Liễn tham gia công tác trong tổ một thời gian ngắn, đến năm 1974 chuyển sang tổ Hành chính Quản trị. Từ năm 1972 đến năm 1979, Tổ Nghiên cứu Xây dựng mỏ do KS Nguyễn Tuấn là Tổ trưởng. Đến năm 1979, Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật than được chuyển thành Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật than và Phòng Xây dựng mỏ cũng được thành lập trong thời gian này.

Đến năm 1989, KS. Nguyễn Tuấn nghỉ chế độ, KS Đào Văn Canh (nay là Phó giáo sư, tiến sỹ) là Trưởng phòng; năm 1999, KS. Đào Văn Canh chuyển công tác về làm cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, KS. Đào Quốc Việt, một cán bộ có thâm niên công tác tại mỏ than Mông Dương là Trưởng phòng; năm 2000, KS. Đào Quốc Việt được điều chuyển về Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam và năm 2001, ThS. Nguyễn Văn Phương làm Trưởng phòng. Năm 2009 TS. Lê Văn Công, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại CHLB Đức, trở về và được Viện đề bạt là Trưởng phòng cho đến nay.

Các Phó trưởng phòng có TS. Phạm Minh Đức (năm 1993 đến năm 1998), KS. Nguyễn Hưng Đạo (năm 1998 đến năm 2004) và ThS. Nông Việt Hùng (từ năm 2007 đến nay).

Hiện nay, Phòng có 14 cán bộ, trong đó có 5 tiến sỹ, 4 thạc sỹ.

(Xem chi tiết Tại đây )

7. Phòng Đào tạo và Phát triển các dự án thực nghiệm

Phòng Đào tạo và Phát triển các Dự án thực nghiệm, ban đầu là Ban dự án Cơ giới hóa, được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin. TS. Trương Đức Dư là Trưởng ban, ThS. Lê Thanh Phương là Phó Trưởng ban.

Cùng năm đó, theo Quyết định số 372/QĐ-TCCB ngày 4 tháng 10 năm 2007 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin, đổi tên thành Phòng Dự án Cơ giới hóa. ThS. Lê Thanh Phương là Trưởng phòng và ThS. Nguyễn Văn Bậc là Phó Trưởng phòng.

Tiếp đó, theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin, đổi tên thành Phòng Phát triển Các Dự án thực nghiệm và gần đây, theo Quyết định số 693/QĐ-VKHCNM ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin, đổi tên thành Phòng Đào tạo và Phát triển các Dự án thực nghiệm. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2011, TS. Nguyễn Văn Hậu là Trưởng phòng và ThS. Nguyễn Văn Bậc là Phó trưởng phòng cho đến nay.

Hiện nay, Phòng có 1 tiến sỹ, 3 thạc sỹ và 1 cử nhân.

(Xem chi tiết Tại đây )

8. Phòng Máy và Thiết bị mỏ 

Phòng Máy và Thiết bị mỏ được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Hiện nay, Phòng có 12 cán bộ, trong đó có 1 tiến sỹ, 7 thạc sỹ.

Trưởng phòng là ThS. Nguyễn Đình Thống, Phó Trưởng phòng là ThS. Đoàn Ngọc Cảnh và từ năm 2017, TS. Ngô Quốc Trung cũng được đề bạt là Phó Trưởng phòng.

(Xem chi tiết Tại đây )

9. Phòng Nghiên cứu Điện – Tự động hóa

Phòng được thành lập năm 1976, với tên gọi là Phòng Điện – Tự động hóa cho đến ngày nay.

Hiện nay, Phòng có 11 cán bộ, trong đó có 2 thạc sỹ.

Trưởng phòng là ThS. Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng là ThS. Nguyễn Mạnh Cường.

(Xem chi tiết Tại đây )

10. Phòng Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả

Phòng được thành lập năm 2008. Hiện nay, Phòng có 8 cán bộ, trong đó có 4 thạc sỹ và 1 nghiên cứu sinh. Trưởng Phòng là ThS. Vũ Thế Nam.

(Xem chi tiết Tại đây )

11. Phòng Nghiên cứu Địa cơ Mỏ 

Phòng Nghiên cứu Địa cơ Mỏ được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1997.tiền thân của phòng Địa Cơ Mỏ là các đơn vị: Tổ Cơ lý đá, Phòng Điều kiện tự nhiên, Phòng Địa chất Thủy văn, Phòng Công nghệ khoan.

Hện nay, Phòng có 14 cán bộ, trong đó có 07 thạc sỹ và 07 kỹ sư về các lĩnh vực địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, trắc Địa và khoan thăm dò.

Trưởng phòng, ThS. Đỗ Kiên Cường và Phó Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Hữu Huấn.

(Xem chi tiết Tại đây )

12. Phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường

Tiền thân của Phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường là Ban Nghiên cứu Công nghệ Môi trường, được thành lập năm 2007. Hiện nay, Phòng có 11 cán bộ, trong đó có 3 tiến sỹ, 4 thạc sỹ.

Trưởng phòng là TS. Bùi Thanh Hoàng           

(Xem chi tiết Tại đây )

13. Phòng Kinh tế Dự án

Theo Quyết định số 1828 ĐT/TCCB ngày 3 tháng 9 năm 1976 của Bộ Điện và Than, Tổ Nghiên cứu Kinh tế thuộc Phân Viện Khoa học Kỹ thuật than. Tháng 5/1979 trở thành Phòng Kinh tế – Định mức, năm 2006, đổi tên thành Phòng Kinh tế dự án cho đến nay.

Hiện nay, Phòng có 21 cán bộ, trong đó có 5 thạc sỹ, 16 kỹ sư và cử nhân thuộc các lĩnh vực kinh tế mỏ, kinh tế xây dựng, kinh tế môi trường, kinh tế năng lượng, tài chính-kế toán.

Trưởng phòng, KS. Vũ Tuấn Sử, các Phó trưởng phòng, KS. Tôn Thu Hương và ThS. Giang Văn Mạnh.

(Xem chi tiết Tại đây )

14. Phòng Tư vấn xây dựng và quản lý dự án

Phòng được thành lập theo Quyết định số 566/QĐ-TCCB ngày 11/10/2011 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Hiện nay, Phòng có 9 cán bộ, trong đó có 2 thạc sỹ, 6 kỹ sư, kiến trúc sư và 01 cử nhân.

Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Quốc Khánh và Phó trưởng phòng là KTS. Huỳnh Anh Trung

(Xem chi tiết Tại đây )

15. Phòng Tổ chức – Hành chính 

Phòng Tổ chức Hành chính là một trong những phòng nghiệp vụ được thành lập ngay từ những năm đầu tiên trong chặng đường xây dựng và phát triển của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Hiện tại, Phòng có 27 cán bộ, Trưởng phòng là ThS. Phạm Vân Anh.

(Xem chi tiết Tại đây )

16. Phòng Kế hoạch

 Phòng Kế hoạch là một trong những phòng nghiệp vụ, quản lý được thành lập ngay từ những năm đầu tiên trong chặng đường xây dựng và phát triển của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Hiện tại Phòng có 8 cán bộ, trong đó có 2 thạc sỹ và 6 kỹ sư, cử nhân.

Trưởng phòng là ThS. Nguyễn Thành Nam và các Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Công Thạch và KS. Nguyễn Thị Khánh Ly.

(Xem chi tiết Tại đây )
17. Phòng Kế toán 
Phòng Kế toán là một trong những phòng nghiệp vụ, quản lý được thành lập ngay từ những năm đầu tiên trên chặng đường xây dựng và phát triển của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Hiện tại, Phòng có 8 cán bộ, 1 thạc sỹ và 7 kỹ sư, cử nhân. Từ tháng 8/2017, ThS. Nguyễn Thị Hồng Ly là Kế toán trưởng của Viện.

(Xem chi tiếtTại đây )
18. Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác Quốc tế

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác Quốc tế được thành lập ngày 1/10/2018, trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý  & Thông tin Khoa học và Phòng Kinh doanh & Quan hệ quốc tế thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Hiện tại, Phòng có 14 cán bộ, nhân viên, trong đó có 2 thạc sỹ. Trưởng phòng là ThS. Phạm Chân Chính

 (Chi tiết xem Tại đây )

Các mục khác

Thông báo

Tháng 11
30
Wednesday, 30/11/2022
Tháng 11
15
Tuesday, 15/11/2022
Tháng 10
28
Friday, 28/10/2022
Tháng 10
20
Thursday, 20/10/2022
Tháng 10
06
Thursday, 06/10/2022
Tháng 08
25
Thursday, 25/08/2022