Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

Hội Cựu chiến binh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trực thuộc Thành hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, được thành lập theo Quyết số 180/QĐ-CCB, ngày 06/8/2003 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội. Ngày đầu thành lập, Hội có 27 hội viên, với Ban Chấp hành gồm 04 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hữu Lương, đồng chí Hà Đại Dũng, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, đồng chí Nguyễn Văn Chi; đồng chí Nguyễn Hữu Lương là Chủ tịch Hội.

Nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Chấp hành gồm các đồng chí Phạm Đại Hải, Hà Đại Dũng, Lê Thanh Phương, đồng chí Phạm Đại Hải giữ chức Chủ tịch Hội.

Hiện nay, tổng số Hội viên là 26 đồng chí, trong đó có 21 đồng chí cựu chiến binh và 05 đồng chí là cựu quân nhân.

Đại hội Toàn thể lần thứ ba (24/8/2012) đã bầu ra Ban Chấp hành Hội, gồm các đồng chí:

–  Đồng chí Lê Thanh Phương, Trưởng phòng TTKH – Chủ tịch.

– Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ – Phó Chủ tịch.

– Đồng chí Lê Quốc Toản Phó Giám đốc Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp – Phó Chủ tịch.

 

Các mục khác