Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu phương án đóng cửa mỏ phù hợp cho các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai thuộc TKV

Ngày 25/01/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở Nghiên cứu phương án đóng cửa mỏ phù hợp cho các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai thuộc TKV

TS. Đào Hồng Quảng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-VKHCNM, ngày 29/12/2021 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; TS. Lê Đức Phương (Chuyên gia độc lập) – Phản biện 1;  PGS. TS. Phạm Văn Hòa (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài – TS. Lưu Văn Thực

TS. Đoàn Văn Thanh –  TP. Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hiện nay, một số mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai – Quảng Ninh đã khai thác ở giai đoạn kết thúc và chuẩn bị kết thúc khai thác. Việc nghiên cứu phương án đóng cửa mỏ đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế, phù hợp với các phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cảnh quan là rất cần thiết. Từ thực tế đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã giao cho Viện KHCN Mỏ nghiên cứu, triển khai thực hiện đề tài này. Mục tiêu của đề tài là đề xuất được phương án, giải pháp công nghệ, trình tự đổ thải, lấp moong và sử dụng mặt bằng sau khi kết thúc khai thác đảm bảo an toàn, môi trường, hiệu quả kinh tế cho các mỏ lộ thiên vùng Hòn Gai thuộc TKV phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, làm cơ sở cho các đơn vị hoàn thiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường và lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm: Nghiên cứu kinh nghiệm về công tác cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác các mỏ than lộ thiên trên thế giới và Việt Nam; Tổng hợp đánh giá hiện trạng, kế hoạch khai thác đổ thải, cải tạo phục hồi môi trường các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai thuộc TKV; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đóng cửa mỏ; Xây dựng cơ sở dữ liệu và tiêu chí đóng cửa các mỏ than lộ thiên; Đề xuất phương án đóng cửa mỏ (đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế) cho các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai thuộc TKV phù hợp với tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp quý báu của các chuyên gia là thành viên Hội đồng KHCN. Trong đó, nhận định đề tài đã được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, thực hiện khối lượng công việc lớn, đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đăng ký. Đề tài có tính thời sự, cấp thiết. Các kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn và ý nghĩa khoa học, đã đề xuất được các giải pháp có khả năng ứng dụng cao… các sản phẩm của đề tài có chất lượng tốt. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung và chỉnh sửa thêm một số thông tin để hoàn thiện hơn trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác