Hội nghị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 13/8/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Toàn cảnh Hội nghị từ điểm cầu chính của Tổng Công ty Điện lực – TKV

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 37 điểm cầu thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV khu vực Hà Nội, điểm cầu chính tại Tổng Công ty Điện lực – TKV. Đồng chí Khuất Mạnh Thắng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKVchủ trì Hội nghị. GSTS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tham gia Hội nghị với 170 đồng chí đảng viên (kết nối bởi 3 điểm cầu).

GSTS. Hoàng Chí Bảo truyền đạt tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm An toàn Mỏ (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ)

Tại Hội nghị, GSTS. Hoàng Chí Bảo đã trực tiếp truyền đạt, giúp các đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, súc tích và có hệ thống  nội dung của các nghị quyết, chuyên đề. Cụ thể bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022  về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;  Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đặc biệt, GSTS Hoàng Chí Bảo đã đi sâu vào nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những câu chuyện có thật về cuộc đời và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, GSTS. Hoàng Chí Bảo đã giúp các đảng viên cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về nhân cách, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những câu chuyện về Bác là những bài học sâu sắc, quý giá về cách trao và nhận niềm tin – Cả cuộc đời, Người đã xây dựng và để lại niềm tin tuyệt đối trong nhân dân và toàn dân tộc Việt Nam – Giữ được niềm tin của dân là giữ được tài sản vô giá; Bài học về sử dụng nhân tài – Trong công tác cán bộ cần lấy đức làm gốc, lâý tài làm trọng, sử dụng người có thực đức, thực tài. Trong công tác cán bộ cũng cần tránh bệnh chủ quan, hình thức và hẹp hòi. “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém – Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bài học về tinh thần đoàn kết trong Đảng. Đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu. “Giữ gìn đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình” – Chủ tịch Hồ Chí Minh…/.

Đ.L

Các mục khác