Hội nghị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kết luận số 34 của Bộ chính trị

Ngày 23/12/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kết luận số 34 của Bộ chính trị.

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối các điểm cầu thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV với điểm cầu trung tâm tại Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV.

PGS TS. Nguyễn Viết Thông, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tham gia Hội nghị với gần 170 đồng chí đảng viên (kết nối bởi 3 điểm cầu).

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

Hội nghị là dịp để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hiểu sâu những nội dung cơ bản của Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Từ hoạt động nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 34 của Bộ chính trị, Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin nhất định sẽ cụ thể hóa những nội dung quan trọng thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động gắn với điều kiện thực tế của Viện để chỉ đạo triển khai thực hiện sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. /.

Đ.L

Các mục khác