Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023

Tháng 5/2023, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ Trung tâm năm 2023.

 Kết quả, nhà cung cấp được chọn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Ngân; địa chỉ tại Khu dân cư Hiệp Hạ, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Các mục khác