Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023

Tháng 12/2022, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ Trung tâm năm 2023. Kết quả, Nhà cung cấp được chọn: Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Toàn Cầu, địa chỉ: Cầu Đát, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Các mục khác