Thông báo quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa sàn mái nhà bảo vệ và phòng ăn nhà khách, hạng mục khác của Viện KHCN Mỏ

Tháng 3/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã có quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa sàn mái nhà bảo vệ và phòng ăn nhà khách, hạng mục khác của Viện KHCN Mỏ tại Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội. Kết quả, nhà cung cấp được chọn: Công ty CPXD Cơ sở Hạ tầng và Thương mại Thái Hà, thời hạn thực hiện hợp đồng là 28 ngày kể từ ngày ký hợp đồng./.

 

Các mục khác