Đoàn chuyên gia khảo sát công trình mỏ đồng Tà Phời do Viện thiết kế

ALBUM ẢNH KHÁC