Lãnh đạo Bộ Công Thương và Viện trên công trình khai thác mỏ hầm lò giếng đứng Núi Béo do Viện thiết kế

ALBUM ẢNH KHÁC