Giao ban đầu năm 2022

Ngày 18/2/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban trực tuyến, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD

Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuẩn hoá các dữ liệu, hệ thống hoá các chỉ tiêu, biểu mẫu trong công tác nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất theo từng mô hình công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV.

Ngày 25/11/2021, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuẩn