Văn bản pháp quy

STT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
21 Quyết định số 4579/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 4579/QĐ-BCT 23/05/2014 Download
22 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Download
23 Thông tư số 45/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 45/2013/TT-BCT 31/12/2013 Download
24 Nghị định số 212/2013/NĐ-CP của Chính phủ 212/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Download
25 Thông tư số 02/2014/TT- BCT 02/2014/TT- BCT 16/01/2014 Download
26 Nghị định số 08/2014/NĐ – CP 08/2014/NĐ – CP 27/01/2014 Download
27 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Download
28 Thông tư 15/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 15/2013/TT-BXD 06/09/2013 Download
29 Thông tư số 124/2013/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu than đá xuống 10% 124/2013/TT-BTC 30/08/2013 Download
30 Quyết định số 6000/ QĐ- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 6000/ QĐ- BCT 23/08/2013 Download
31 Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương 20/2013/TT-BCT 05/08/2013 Download
32 Quyết định số 5540/QĐ-BCT phê duyệt chiến lược phát triển KHCN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 5540/QĐ-BCT 06/08/2013 Download
33 Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường 18/2013/QĐ-TTg 15/05/2013 Download
34 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Download
35 Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 35/NQ-CP 18/03/2013 Download
36 Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam 314/QĐ-TTg 07/02/2013 Download
37 Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 41/2012/TT-BCT 24/12/2012 Download
38 Quyết định số 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 1427/QĐ-TTg 02/10/2012 Download
39 Quyết định số 6302/QĐ – BCT của Bộ Công Thương 6302/QĐ - BCT 25/10/2012 Download
40 Thông tư số 33/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 33/2012/TT-BCT 14/11/2012 Download