Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo Quyết định số 524A/ QĐ – VKHCNM, ngày 02/12/2019 của Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Viện gồm có 10 đồng chí:

 1.  Đồng chí Đào Hồng Quảng  –  Viện Trưởng, Chủ tịch
 2.  Đồng chí Vũ Thái Nam- Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC – Phó Chủ tịch
 3. Đồng chí Nhữ Việt Tuấn – Phó Viện trưởng, Ủy viên
 4. Đồng chí Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng, Ủy viên
 5. Đồng chí Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên
 6. Đồng chí Phạm Chân Chính – Trưởng phòng QLKH & HTQT, Ủy viên
 7. Đồng chí Lê Thị Dung Hạnh – Phụ trách Phòng  Kế toán,  Ủy viên

8- Đồng chí Phù Minh – Bí thư đoàn Thanh niên CS HCM , Ủy viên

 1. Đồng chí Vũ Mạnh Anh – Giám đốc Công ty CP PTCN & TB Mỏ – Ủy viên
 2. Đồng chí Lê Trung Tuyến – Quyền Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ – Ủy viên

Và ngày 09/12/2020, Viện trưởng –  Viện KHCN Mỏ – Vinacomin ký ban hành Quyết định số 599/QĐ-VKHCNM, kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Viện, gồm 12 thành viên:

 1.  Ông Đào Hồng Quảng  –  Viện Trưởng, Chủ tịch Hội đồng
 2.  Ông Vũ Thái Nam- Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
 3. Ông Nhữ Việt Tuấn – Phó Viện trưởng, Ủy viên
 4. Ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng, Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên
 6. Ông Phạm Chân Chính – Trưởng phòng QLTTKH & HTQT, Ủy viên
 7. Bà Lê Thị Dung Hạnh – Phụ trách Phòng  Kế toán,  Ủy viên
 8. Giám đốc Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ – Ủy viên
 9. Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ – Ủy viên
 10. Trưởng ban Nữ công Viện – Ủy viên
 11. Bí thư đoàn thanh niên Viện – Ủy viên
 12. Trưởng ban Thanh tra nhân dân Viện – Ủy viên

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng, chỉ đạo phong trào thi đua, tổng hợp, xét khen thưởng thi đua trong Viện và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng hiện hành của Viện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 524A/ QĐ – VKHCNM, ngày 02/12/2019./.

Các mục khác