Năm 2013: Tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng mỏ

Là một trong những phương hướng, mục tiêu quan trọng của Vinacomin để đáp ứng yêu cầu sản xuất năm 2013 cũng như các năm tiếp theo. Do đó, Tập đoàn đang và sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng thời có các giải pháp đồng bộ để đưa các mỏ đầu tư mới vào hoạt động đúng tiến độ nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu than sau năm 2015.

 

Là một trong những phương hướng, mục tiêu quan trọng của Vinacomin để đáp ứng yêu cầu sản xuất năm 2013 cũng như các năm tiếp theo. Do đó, Tập đoàn đang và sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng thời có các giải pháp đồng bộ để đưa các mỏ đầu tư mới vào hoạt động đúng tiến độ nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu than sau năm 2015.

Theo đó, các công ty than phải chủ động xây dựng lộ trình cụ thể đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư đã được quyết định, bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kế hoạch tự làm, thuê ngoài, kế hoạch huy động vốn; các Công ty Hầm lò 1 và Hầm lò 2 được giao chủ trì thi công xây dựng các mỏ mới có sự hợp tác, chuyển giao công nghệ của đối tác nước ngoài, đầu tư thiết bị xây dựng mỏ đồng bộ, phù hợp; các công ty Tư vấn ĐT Mỏ & CN, Viện KHCN Mỏ cần nâng cao chất lượng tư vấn, thiết kế, đối với các dự án lớn, phức tạp cần thiết thì phải phối hợp thuê tư vấn trong và nước ngoài nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án.

Trên cơ sở kế hoạch 5 năm 2011- 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch Phối hợp Kinh doanh (PHKD) 5 năm ký kết giữa Vinacomin với các công ty, sau khi rà soát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, Tập đoàn sẽ hoàn thiện các biện pháp tổ chức và chỉ đạo kiên quyết đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo tiến độ các dự án và đáp ứng yêu cầu sản lượng.

                                                                                                 Nguồn: Vinacomin

Các mục khác