Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Ngày 20/2/2013, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-VINACOMIN về việc thành lập "Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 314/QĐ-TTg".

  Ngày 20/2/2013, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-VINACOMIN về việc thành lập “Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 314/QĐ-TTg”.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm các viên chức sau:

Đ/c Trần Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV – Trưởng ban

Đ/c Lê Minh Chuẩn – Tổng Giám đốc – Phó trưởng ban

Đ/c Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐTV – Phó trưởng ban

Đ/c Lê Tuấn Minh – Trưởng ban TCCB – Thành viên thường trực

Đ/c Nguyễn Văn Biên – Phó Tổng giám đốc – Thành viên

Đ/c Phạm Văn Mật – Phó Tổng giám đốc – Thành viên

Đ/c Vũ Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc – Thành viên

Đ/c Bùi Thế Bình – Kế toán trưởng – Thành viên

Trưởng các Ban: Kế hoạch, Tài chính, Lao động tiền lương, Kế toán, Pháp chế, Đầu tư, Kiểm soát nội bộ – Thành viên.

Thư ký Ban chỉ đạo: Đ/c Lê Tuấn Minh – Trưởng Ban TCCB, Đ/c Phạm Quang Tinh – Trưởng ban, thư ký HĐTV
Ban chỉ đạo mời thêm các đồng chí sau tham gia:

Đ/c Đỗ Đình Hiền – Chủ tịch Công đoàn TKV

Đ/c Bùi Văn Khích – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh

Đ/c Nguyễn Đình Đức – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 314/QĐ-TTg có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nội dung ghi trong Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Nguồn: Vinacomin

Các mục khác