Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị mỏ: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 5/5/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ và thiết bị mỏ đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 201

Tham dự Đại hội gồm có Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và 24 cổ đông đại diện cho các cổ đông của Công ty.

Tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Teo, ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017,…Theo đó, năm 2016, Công ty đã hoạt động có hiệu quả theo mô hình “Sản xuất, dịch vụ kỹ thuật, thương mại”, tăng trưởng theo định hướng hướng các ngành sản xuất chính THNC thiết bị điện; sửa chữa thiết bị, xây lắp công trình điện, sản xuất manhetit, sản xuất chất dẻo công nghiệp, … với doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng, bình quân thu nhập trên 12 triệu đồng/người/tháng. Để mở rộng thị trường, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất, năm 2016, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 9 tỷ đồng, với tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 12%/năm.

Tiếp đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động, và quy chế hoạt động của Công ty.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đạt 100%,  tất cả nội dung nêu trên đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các mục khác