Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XIII

Sáng 23/12/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối các điểm cầu thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở khu vực Hà Nội, trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV khu vực Hà Nội, điểm cầu trung tâm tại Tổng công ty Điện lực – TKV.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Hội nghị có sự tham gia của gần 2.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn TKV. Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tham gia Hội nghị với hơn 170 đồng chí đảng viên, kết nối bởi 2 điểm cầu.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dungv các nghị quyết tại điểm cầu trung tâm Tổng công ty Điện lực – TKV

Hội nghị đã được nghe GSTS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương khái quát tình hình thế giới thông qua các sự kiện đặc biệt mang tính chất toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị của Việt Nam và truyền giảng một số nội dung cốt lõi của 04 nghị quyết Hội nghị Trung ương tám: Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ngoài các vấn đề liên quan đến các chủ trương, đường lối của Đảng đã được quy định trong các văn kiện, Hội nghị còn được tiếp thu các vấn đề liên quan đến tình hình mặt trận dân tộc, công tác đối ngoại, quản lý các hoạt động kinh tế, chính trị, phát triển các vấn đề văn hóa liên quan đến con người, quản lý lạm phát…

Hội nghị là dịp để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XIII.

Từ hoạt động nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XIII, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên Viện Khoa học Công nghệ Mỏ sẽ tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, thấm nhuần nội dung, tinh thần  các nghị quyết. Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin nhất định sẽ cụ thể hóa những nội dung quan trọng thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động gắn với điều kiện thực tế của Viện để chỉ đạo triển khai thực hiện sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Đ.L

Các mục khác