Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu áp dụng dầm thép kết hợp cáp dự ứng lực trong chống giữ ngã ba đường lò tại các mỏ hầm lò thuộc TKV”

ALBUM ẢNH KHÁC