Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho hệ thống xử lý nước thải dư hồ bùn đỏ của Nhà máy Alumin Tân Rai và Nhân Cơ nhằm đảm bảo an toàn và môi trường

ALBUM ẢNH KHÁC