NT đề tài “Nghiên cứu áp dụng công nghệ CGH khấu than trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc TKV”

ALBUM ẢNH KHÁC