Nghiệm thu ĐT “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng” 2023

ALBUM ẢNH KHÁC