Thông báo kết quả về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê thiết bị

Tháng 6 Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê thiết bị phục vụ công việc.

 Kết quả, nhà cung cấp được chọn là Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Đại Dương; địa chỉ tại Số 1B2 số 51 phố Cảm Hội, phường Đống Mác , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Các mục khác