Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024

Tháng 12/2023, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2024.

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

+ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Ngân

+ Địa chỉ: Khu dân cư Hiệp Hạ, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

– Giá trúng gói cung cấp: 858.000.000, đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 01/01/2024÷31/12/2024.

Các mục khác