Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024

Trong tháng 2/2024, Trung tâm An toàn Mỏ đã Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Trung tâm An toàn Mỏ năm 2024.

Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn ký hợp đồng:

– Công ty TNHH Tùng Phát HD

– Địa chỉ: Khu đô thị Thái Hà, Phường Hiệp Sơn, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

– Giá trúng gói cung cấp: 674.080.000, đồng.

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 3/2024 đến tháng 12/2024.

Các mục khác